Verslag Wijkbijeenkomst Dauwendaele 12 april 2017

Aanwezig:
Voorzitter:                                            dhr. Rob Bastian
Wijkmanager:                                     dhr. Johan Padmos
Wijkwethouder:                                  wethouder mw. Saskia Szarafinski
Politie, wijkagent:                              de Edwin Koops
Gemeente Middelburg:                     dhr. Cor Helmendach
Woongoed:                                         dhr. Machiel de Vries - afwezig
Notuliste:                                             mw. Jacqueline Berkel
Lid wijkteam/algehele ondersteuning: dhr. Nico Heertjes
 

 1. Opening

Voorzitter Rob Bastian opent de Wijkbijeenkomst en heet iedereen van harte welkom op deze nieuwe locatie. Er is bericht van verhindering ontvangen van Machiel de Vries van Woongoed.
 

 1. Mededelingen / vaststellen agenda:

Rob zegt het belangrijk te vinden dat we elkaar in de wijk beter leren kennen en elkaar groeten, zo ontstaat een betere leefbaarheid. We moeten het samen doen.
Er circuleert een intekenlijst in de zaal, we verzamelen mailadressen omdat we zoveel mogelijk digitaal willen gaan.
In de pauze en na afloop van de vergadering is er voor iedereen een gratis drankje.
 
Marjan Ouwerkerk van Stichting Welzijn Middelburg vertelt over de zeskamp, de picknick en het Mama Café. In het kader van Middelburg 800 jaar wordt er op zaterdag 1 juli een zeskamp gehouden op de Markt. SWM zoekt teams uit alle wijken van Middelburg. Ze vraagt wie er wil meedoen uit Dauwendaele. Bij de zeskamp draait het niet alleen om kracht en behendigheid maar ook om ‘koppie-koppie’. Aanmelden kan bij Marjan of bij Rob.
 
Op woensdag 7 juni zal er van 12.30 – 14.30 uur een picknick in de wijk gehouden worden op het trapveldje aan de Segeersweg. Ze nodigt iedereen uit om gezellig mee te doen. Breng wel je eigen eten en drinken mee.
 
Mama Café: of je nu oma of moeder bent, je bent van harte welkom. Elke dinsdag in de Vossenburgschool (ingang Zwerfruststraat )
 

 1. Opgeven van vragen voor de rondvraag

Mw. Hennie de Keizer over parkeerproblemen voor bewoners van de Kruitmolenlaan op momenten dat er activiteiten plaats vinden.
Mw. Meike IJdema over de speeltuin Kruitmolenlaan. Gevaarlijke situatie voor kleine kinderen omdat de uitgang aan een 30 km weg ligt.
De heer Simon Oreel over de grofvuil problematiek (afval ligt naast de container).
Mw. Marja Kaart over plaatsen ‘poeppaaltje’ op Agaatplaats. Dit is beloofd maar is er nooit gekomen.
 

 1. Nieuwe wijkagent; Politiezaken; Buurt Whatsapp

Sinds 10 maart 2017 is de heer Edwin Koops de nieuwe wijkagent, hij stelt zich voor. Eerst was hij wijkagent in Borsele en Goes Noord. Hij zat in het wijkagentschap. De Politie is erg veranderd, zowel intern en extern. Zijn voorganger in Dauwendaele was Pascal Jansen die het tijdelijk deed; Pascal is nu weer werkzaam in de noodhulp. Esther Verhage is chef van de wijkagenten. Er is een cluster voor M’burg Zuid, Dauwendaele, Nw. & St. Joosland en Arnemuiden. Informatie is te vinden op internet: www.politie.nl
Edwin Koops vertelt wat een wijkagent zoal doet. Hij/zij geeft voorlichting m.b.t. allerlei zaken zoals onderlinge problemen (buren), inbraken, overlast jeugd, babbeltrucs (bijv. bij ouderen). Hij geeft voorlichting daarover. Hij seint collega’s in over problemen in de wijk. Hij heeft een signalerende functie. Collega’s ondernemen actie op basis van prioritering. Hij werkt veel samen met collega’s van de noodhulp. Voorbeeld: op het moment is er in de Meanderlaan bij de ingang van de flat veel overlast, er is o.a. een deur ingetrapt. Collega’s doen regelmatig controles. Verder waarschuwt de wijkagent bij verkeersovertredingen en kan hij bekeuren. Hij pakt openbare ordeproblemen aan. Hij heeft veel contacten met netwerkpartners zoals intern met de noodhulp, zedenpolitie, jeugdpolitie. Extern zijn er contacten met de gemeente, met jongerenwerkers enz.
 
Woninginbraken, overvallen en straatroven zijn speerpunten voor de Politie.
Vanaf 1 januari 2017 tot nu toe waren er 2 meldingen over woninginbraken, was er 1 straatroof op de Overloper, 13 meldingen over overlast door jeugd en 23 over overlast door verwarde personen. Daar zitten overigens wel dubbele meldingen tussen. Edwin vindt dat we met z’n allen moeten proberen de wijk leefbaar te houden. 13 meldingen over overlast door jeugd is niet veel, in werkelijkheid zal er meer overlast zijn dan er gemeld wordt. Meldt het gewoon als er zaken zijn die niet deugen. De Politie is van de bewoners afhankelijk. Schroom niet. Alle meldingen worden opgepakt. Bel 112 bij nood en verdachte situaties.
Binnenkort zal er weer een preventieactie tegen woninginbraken in de wijk worden gehouden. Het is een ludieke actie, de zgn. Voetjesactie die al eerder plaats vond.
 
Buurt WhatsApp groepen: dit is een hot item, hij vindt het een goed initiatief. Het werkt goed en preventief. De wijkagent is geen deelnemer van de groep. De Politie pakt meldingen niet op uit de Whatsapp groepen. Er moet dus wel via 112 of 0900-8844 gemeld worden. De gegevens van de wijkagent zijn bekend bij de beheerder van de groep.
 
Nico Heertjes meldt dat hij zelf ook een keer te maken had met een melding in en Whatsapp groep. Het ging om verdachte auto’s en een keer over het vernieling van schuttingen etc. De Politie was snel aanwezig.
 
Hennie de Keizer zegt dat zij ook in de buurt WhatsApp groep zit en graag wil benadrukken dat men de app niet moet ‘vervuilen’ met onnodige berichten. De deelnemers moeten alleen reageren als ze wel een verdachte situatie gezien hebben.
Op de website van Buurt WhatsApp staan spelregels. Meer informatie en aanmelden voor deelname aan een WhatsApp Buurtpreventie groep via: http://wabp.nl/
Over Instagram van de Politie: wijkagent Roel van M’burg centrum zet er leuke berichten op.
 
Een mevrouw uit de zaal informeert naar de straatroof op de Overloper. Edwin zegt dat ER mensen zijn aangehouden. Meer mag hij er niet over zeggen.
 
 

 1. Voortgang winkelcentrum.

Cor Helmendach van de gemeente (projectleider nieuw winkelcentrum) geeft een toelichting. Plan A is volledige sloop en nieuwbouw met parkeervoorziening aan de  Vrijlandstraat. Het zal een langgerekte strook met winkels worden met een luifel erboven.
Plan B gaat in als niet alle winkels verworven kunnen worden (= gedeeltelijke sloop en nieuwbouw).
Stand van zaken: project duurt lang, er zijn frustraties hierover in de wijk. Voor de bewoners is het zeer gewenst dat er nu snel een nieuw centrum komt. Er wordt hard aan gewerkt door alle partijen. We hebben te maken met 15-20 verschillende eigenaren. Om te kunnen slopen moet er met alle eigenaren een overeenkomst zijn over verkoop van het pand en aankoop van een pand in het nieuwe centrum. Met het merendeel is er overeenstemming maar met een handvol eigenaren zit de projectontwikkelaar niet op één lijn. Enkele maanden geleden is het voorstel aan Gemeenteraad voorgelegd, er is 2,7 miljoen beschikbaar gesteld. Voorwaarde is dat er met alle partijen voor 1 juli 2017 een overeenkomst is getekend. Zo niet, dan gaat plan B in werking. Er is met de Vereniging van Eigenaren gesproken. Ook voor de eigenaren die wel hebben getekend moet er snel zekerheid komen.
Simon Oreel vraagt of het Ontmoetingscentrum ook in plan B verdwijnt.
Antwoord: ja, het centrum is al gesloten. Het Ontmoetingscentrum wordt gesloopt ten gunste van nieuwe parkeerplaatsen.
Er zullen ongeveer 16 nieuwe winkelunits komen. Het nieuwe winkelcentrum is begroot op veel meer dan 2,7 miljoen (nl. ca. 10 miljoen). Dit gat wordt gedicht doordat de winkeliers zelf ook investeren. De Gemeente draagt het stukje verlies want zij investeert inclusief herinrichting van het parkeerterrein en inrichting van de openbare ruimte. Er komen niet meer winkels dan er nu zijn. De vloeroppervlakte blijft gelijk.
Het profiel van de Vrijlandstraat zal worden aangepast en er komen herinrichtingen van de toeleidende wegen. Er is een toezegging gedaan aan de verkeerswerkgroep Dauwendaele dat zij worden uitgenodigd voor overleg zodra er groen licht is voor het project.
Sjoerd Sijnstra merkt op dat er meer parkeerplaatsen nodig zijn dan nu omdat er woningen boven het winkelcentrum gebouwd zullen worden. Komen er ook appartementen als er voor plan B gekozen moet worden? Cor Helmendach antwoordt dat er bij plan B geen compleet dak is dat geschikt is voor appartementen. Dan zullen er andere oplossingen gezocht worden samen met Woongoed om in de omgeving andere appartementen te bouwen. De Hoeksteenkerk is misschien ook een optie.
Theo Stam vraagt of er beweging zit in de onderhandelingen met de projectontwikkelaar van Goudeind in relatie tot het bouwen van woningen voor ouderen. Antwoord: nee, daarvoor zijn geen plannen want het heeft een kantoorbestemming.
 
Rob rondt af door te zeggen dat we positief blijven richting de toekomst van het winkelcentrum.
 
 

 1. Herbestemming voormalig pand Woongoed

Harry Siebelink van gemeente Middelburg licht het toe. Het kantoor van Woongoed is verhuisd naar de Schroeweg. Dat is het voormalige kantoor van Grontmij, een kleinere locatie omdat het vorige gebouw van Woongoed te groot en te duur was. Woongoed heeft aan gemeente M’burg toestemming gevraagd om het vorige pand een tijdelijke andere bestemming te geven, nl. een woonbestemming en zij wil ca. 40 kamers in het pand maken. Gemeente ziet mogelijkheden voor een specifieke doelgroep, nl. vergunninghouders (asielzoekers). Die willen ze mixen met reguliere woningzoekenden. Het idee daarachter is dat mensen die de taal nog moeten leren,  worden gemixt met Nederlands sprekende mensen. Het streven is vanaf april te verbouwen zodat er begin augustus bewoning mogelijk is. Gemeente moet in 2017 volgens de taakstelling 80 mensen huisvesten. Het mag niet ten koste gaan van de reguliere woningzoekenden. Deze vergunninghouders zijn alleenstaand en zullen gehuisvest worden in een groepswoning (voorbeeld in o.a. de Koepoortstraat). Er wordt gezocht naar 10 Nederlandse woningzoekenden die het leuk vinden om samen te wonen met de 30 vergunninghouders van verschillende nationaliteiten. Die 30 personen zullen de Nederlandse taal gaan leren maar ook andere activiteiten in dagbesteding moeten doen, zoals vrijwilligerswerk.
 
Mw. De Keizer vraagt hoe het pand zal worden ingedeeld. Antwoord: 40 kamers verspreid over 4 eenheden die elk ook kunnen worden afgesloten. Dus steeds 10 mensen hebben een eigen eenheid met een gezamenlijke woonkamer en keuken, douches, wasmachines etc. Elke eenheid heeft een eigen ingang.
 
Er wordt gevraagd of de groepen gecombineerd worden nl. mannen en vrouwen door elkaar. Cor antwoordt dat dat nog niet bekend is maar dat per eenheid mannen en vrouwen niet gemixt worden. 10 vrouwen kunnen uiteraard wel een eenheid vormen. De nationaliteiten zullen, uiteraard in samenspraak met Vluchtelingenwerk, wel gemengd worden. Er moet goed gekeken worden welke nationaliteiten wel en niet samengaan.
 
Vraag: komt er ook een huismeester/conciërge? Antwoord: er is ervaring in de binnenstad en in Nieuw Middelburg met één bewoner als aanspreekpunt voor de omliggende buurt. Ook in Dauwendaele wil men per eenheid 1 persoon aanwijzen als aanspreekpunt, in eerste instantie een Nederlander. De ervaring is dat de statushouders snel Nederlands leren. Belangrijk is contact met de buurt en directe buren zodat ze ook mensen kunnen aanspreken.
Rob bedankt Harry voor zijn toelichting.
 

 1. Pauze

 

 1. Feest Dauwendaele 50 jaar op 17 juni 2017

Nico Heertjes licht e.e.a. toe. In 2017 bestaat de wijk 50 jaar. Dat vinden we een gezellig feest waard. Dat moeten we wel zelf bouwen en het is veel werk. De organisatie is opgepakt door het wijkteam en Stichting Wijk Dauwendaele. Het feest vindt plaats op 17 juni a.s.
Er is een stuurgroep van 4 personen gevormd en er zijn diverse werkgroepen.
Er is natuurlijk van alles te regelen, vrijwilligers, materialen. Het motto is “Dauwendaele 50, bruisend, jong van hart en in beweging”. Vorig jaar heeft FC Dauwendaele een prachtig feest georganiseerd, dit jaar heeft de club helaas geen capaciteit om mee te doen. Nico is vol vertrouwen dat het gaat lukken om een mooi feest te organiseren.
Er komt een groot bord met foto’s van Dauwendaele door de jaren heen, dat wordt onthuld door de wijkwethouder. Muziek erbij door de hele wijk (korps?), de vlaggen mogen uit.
Het programma zal er ongeveer zo uitzien: onthulling fotobord, fietsoptocht, fiets ringsteken, oudhollandse spelen, kleedjesmarkt, rommelmarkt, karaoke, multiculti hapjeskramen, bliklopen, zaklopen, hoefijzer gooien, hapjes en drankjes in wijkgebouw, loterij, pony rijden, dressuur demonstratie met trekpaard, rommelroute per paard en wagen, modelboten (onder voorbehoud), demonstratie door VVN.
We willen gezelligheid voor iedereen in de wijk en saamhorigheid en samenwerking stimuleren. De voorbereidingen verlopen al goed.
De financiën moeten nog geregeld worden. We gaan de gemeenteraad om subsidie vragen, misschien kan de stichting Middelburg 800 ons sponsoren, misschien banken. En wat we vooral nodig hebben zijn mensen die willen helpen! Er liggen hier programma’s en intekenlijsten. We hebben ook mensen met specifieke kennis nodig (voor de contacten met pers en media (zoals Omroep Zeeland). We hebben spullen nodig. Vergunningaanvraag is in concept klaar en wordt binnenkort bij de gemeente ingediend.
Oproep: schrijf je in om mee te helpen en maak er een geweldig en mooi feest van!
 
 

 1. Plan Beweegroute (Blauw-Geel)

Wordt onder punt 11 besproken.
 

 1. Verspreiding Bewonersbrief digitaal

Herco Beekman vertoont een presentatie. Als vrijwilliger is hij betrokken bij burgerinitiatieven in Middelburg, ook bij de website van CitySeeds en het Wijkteam Dauwendaele. Dauwendaele wil graag digitaliseren, dit is nodig i.v.m. kosten en bereikbaarheid. In Dauwendaele gebeurt nl. meer dan de 2x per jaar uitgave van een papieren nieuwsbrief en het houden van 2 bewoners vergaderingen. De website is de basis waarop allerlei informatie staat van instanties en initiatieven in de wijk. Naam van de website is www.wijkdauwendaele.nl
 
Ook bestaat dan de mogelijkheid om extra digitale nieuwsbrieven te versturen. Er is een pilot (proef) in de wijk ’t Zand/Stromenwijk gedaan. In de komende maanden willen we proberen een zgn. Sociale wijk Dauwendaele in kaart te brengen. We willen een link leggen met partners die zich willen presenteren in de wijk. In de wijk ’t Zand/Stromenwijk zijn diverse onderwerpen digitaal in kaart gebracht. Dit willen we ook in Dauwendaele doen. We streven naar continue informatie. We hebben iemand nodig die het leuk vindt om teksten te schrijven, ervaring heeft met social media. Een internet redacteur. We zullen ook mensen hierin trainen. Wil je dit doen of ken je iemand die dit zou willen doen, mail dan aan info@wijkdauwendaele.nl
Bezoek de website eens. De ervaring leert dat leuke en interessante informatie op de site, de aandacht trekt en meer bezoekers/lezers oplevert.
Opmerking: een digitale nieuwsbrief moet niet een vervanger zijn van de papieren nieuwsbrief, maar kan deze wel versterken.
Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via de website of met de antwoordstrook die in de antwoordbox bij Emté, Primera of Hof Mondriaan kan worden gestopt.
Iemand vraagt hoeveel de digitalissering heeft opgeleverd aan extra deelname van jonge(re) mensen aan de Wijktafelvergadering in de Stromenwijk. Herco antwoordt dat er veel meer 30- en 40-ers naar de vergadering zijn gekomen.
Rob zegt dat 2017 het laatste jaar is dat we een papieren Bewonersbrief laten bezorgen.
Op termijn zullen we alleen nog met digitaal nieuws komen. Maar voor de ouderen die geen internet hebben (zij wonen vnl. in ouderencentra) moeten we een tussenoplossing zoeken. Jan stelt voor een vrijwilliger aan te stellen die bij een beperkt aantal mensen de Bewonersbrief aan de deur brengt. Ook kunnen we de brief op centrale plaatsen neerleggen, bijv. bij apotheken.
 
Pieter de Bruin (nieuwe voorzitter van Stichting Wijk Dauwendaele) meldt dat het elke woensdag van 10.00-12.00 uur mogelijk is om computerles te volgen.
 
 

 1. CitySeeds, Vitale Revolutie, Opening speeltuin Parelplein, Herstel Talent.

Nico Landsman van het bestuur van gemeenschapstuin CitySeeds geeft een toelichting.
In de tuin worden groenten en fruit geteeld, bestemd voor mensen die te maken hebben met armoede, zij krijgen 1x per week een gevulde tas. Het zijn vooral mensen die geen recht hebben op voedsel van de Voedselbank, dus net boven die financiële grens zitten.
De stichting vindt het fijn als mensen uit de wijk als vrijwilliger willen meehelpen om groenten te verbouwen. Het kan een dagbesteding zijn voor bijvoorbeeld de nieuwe statushouders, maar anderen zijn ook van harte welkom. Je hoeft niet deskundig te zijn, het is heel gezellig in de tuin.
 
Er zijn ook contacten gelegd met de basisscholen in de wijk. Nico kwam in contact met een groep die zich richt op kinderen en gezonde voeding. Met CitySeeds zijn ze aan de slag gegaan om tuintjes voor scholieren aan te leggen op Driewegenhof. De kinderen en leerkrachten zijn erg enthousiast. De kinderen krijgen een beter beeld van hoe alles groeit en bloeit, ze mogen de groenten zelf opeten of weggeven. Uiteraard worden er kosten gemaakt, daarom zouden ze het op prijs stellen als er € 250,- uit het wijktafelbudget beschikbaar zou zijn om deze kosten te dekken.
Emailadres is cityseedsmiddelburg@gmail.com en website www.cityseeds-middelburg.nl
 
Beweegpad. Er zijn ook contacten met Gerard van der Wal (projectleider Vitale Revolutie bij de gemeente) en fitnesscentrum Fit for Free. De vraag ligt voor of zij eraan kunnen meewerken. Het plan is om onder leiding van een fysiotherapeut een wekelijkse wandeling door de wijk te maken en dan een pauze te houden bij CitySeeds of bij een van de scholen. Zoiets bestaat ook in de wijk de Griffioen. Dit beweegpad gaan we de
Blauw-gele route noemen. Hiervoor ligt een voorstel. Deze route kan dan bestaan naast de al bestaande Blauw-groene route (langs groen en water - extra palen zijn uitgezet met medewerking van Cityseeds).
Rob zegt dat er veel plannen zijn maar dat we ook mensen nodig hebben om het te realiseren. Dus zelfs als u maar een uurtje tijd hieraan kunt besteden, wordt dat zeer gewaardeerd.
 
Vitale Revolutie. Toelichting door Gerard van der Wal, projectleider Vitale Revolutie bij de gemeente.
Hij heeft overleg gehad met organisaties, bewoners (o.a. Meanderflat), Woongoed en de wijkraad. We willen van Dauwendaele de gezondste wijk van Zeeland maken. We onderzoeken of de bestaande ideeën de juiste zijn. Het Beweegpad en de schooltuinen dragen al bij aan de doelstelling.
Het onderwerp Vitale Revolutie is in de vergadering van de gemeenteraad van maart besproken. Er zijn diverse vragen gesteld. We willen de gemeenteraad in een volgende vergadering een verder uitgewerkt plan kunnen aanbieden. In de zogenaamde ‘blue zones’ in de wereld kun je gezond oud worden. In Zeeland kun je erg oud worden, maar over het algemeen minder gezond en dat is jammer. Daarom moet de focus gelegd worden op het langer gezond en gelukkig blijven. Hoe kunnen we dat bewerkstelligen? Door meer te bewegen (het Beweegpad is daar een voorbeeld van), gezonde voeding (CitySeeds o.a.), goed wonen in een goede woonomgeving, zingeving in je leven. De financiële situatie is ook belangrijk. Er wordt met Woongoed gesproken over direct handelen bij huurachterstanden.
Samen met u en de bestaande organisaties werken we samen. De gemeente wil bijdragen aan de activiteiten en deze mogelijk maken.
Marja Kaart vraagt hoe de gemeente het aandacht geven aan een beter inkomen en werk ziet.
Antwoord: we signaleren het en proberen het op te lossen. We zijn ook ideeën aan het verkennen voor de vestiging van kleine bedrijfjes bij de Meanderhof. Ze willen ook werkgevers stimuleren daarin actief te worden. Het moet een integrale aanpak worden. Ontheffingen verlenen, creatieve oplossingen verzinnen.
Pieterde Bruijn merkt op dat momenteel in Nederland de discussie gevoerd wordt over een basisinkomen en of dat ook in Middelburg aan de orde is. Antwoord: dat is een politieke discussie en daar gaat de gemeenteraad over.
Rob bedankt Gerard voor zijn toelichting.
 
Stichting Herstel Talent. Toelichting door Irene van der Giezen.
Herstel Talent is een Zelfregiecentrum. De medewerkers ondersteunen mensen die om allerlei redenen minder tot hun recht komen dan zij zouden willen. Bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, behandelingen, veel tegenslagen, negatieve situaties, moeite hebben met doen, het gevoel hebben er alleen voor te staan. Er zijn coaches, er wordt scholing aangeboden en cursussen (bijv. ‘werken aan welzijn’) en er wordt gewerkt met de zgn. crisiskaart. Daarop staan relevante gegevens van degene die in een crisis verkeert of dreigt te verkeren. De kaart wordt binnenkort gelanceerd.
In de wijk Nieuw Middelburg werken mensen die al een tijdje niet meer mee deden in de maatschappij.
De coaches zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Herstel Talent zit in heel Middelburg en ze willen ook graag mensen uit Dauwendaele vragen of ze (verwarde) mensen kennen die aan dit project zouden willen meedoen. Website: www.hersteltalent.nl
Herstel Talent wordt ook ondersteund door Emergis. Ze werken ook samen met mensen van de Zeeuwse Huiskamer.
 
Op maandag, woensdag en vrijdag kun je van 10.00-14.00 uur binnen lopen. Wees welkom. Kom langs als je nieuwsgierig bent. Adres: Oranjelaan 19, 4332 VA Middelburg.
.
Er wordt gevraagd naar het financiële plaatje. Antwoord: de gemeente Middelburg vindt het belangrijk dat mensen meedoen in de maatschappij en daarom krijgt Herstel Talent het eerste jaar financiële steun van de gemeente om bekendheid te genereren.
 
Rob bedankt Irene en wenst hen succes.
 
Over de opening van de nieuwe speeltuin aan het Parelplein is niet meer gesproken. De feestelijke opening heeft plaats gevonden op 1 april.
 

 1. Wijktafelbudget

Aanvraag van € 250,- voor CitySeeds. Geen bezwaren dus akkoord.
Voor het wijkfeest is ca. € 1.500 - 2000 nodig. Ook die aanvraag is akkoord. Als de Gemeente ook budget beschikbaar heeft, dan kunnen we nog meer besteden.
 

 1. Beantwoording Rondvraag uit agendapunt 3

Nico Heertjes heeft zelf ook een vraag over de wateroverlast bij de ingang van het winkelcentrum. Via een officiële Melding Openbare Ruimte (MOR melding) kon geen actie worden ondernomen. Dat vindt hij vreemd.
Johan Padmos zoekt het uit en zegt toe hierover terug te koppelen aan Nico.
 
Parkeerprobleem Kruitmolenlaan (mw. De Keizer): de bewoners krijgen bekeuringen voor fout parkeren. Als er activiteiten zijn, staan hun eigen parkeervakken vol en zijn de bewoners gedwongen om aan de andere kant te parkeren (wat officieel niet mag) en krijgen zij een bekeuring. Dit vinden de bewoners niet eerlijk. Politieagent Edwin antwoordt dat het krijgen van een eventuele bekeuring terecht is omdat je moet parkeren waar het wel mag.
 
Veiligheid speeltuin Kruitmolenlaan waarborgen. Mevrouw Ijdema heeft al contact gehad met de Gemeente. Er zijn borden gezet. Rob: het is punt voor de verkeersgroep en we pakken het nu tussentijds zelf op en nemen het mee. Er is ook geen trottoir. Eventueel bredere stoep maken en hek ter afsluiting.
 
Grofvuilproblematiek en wat wordt eraan gedaan (vraag van Simon Oreel). Het betreft de container nr: 7402 aan het einde van de Roozenburglaan bij de ingang van de Edelstenenbuurt  (Saffierplaats / Saffier / Diamant)  Johan Padmos (de wijkmanager) is vaag van de situatie op de hoogte en zal in overleg met Simon Oreel kijken hoe het er uitziet. Simon Oreel heeft wethouder Arjen Beekman diverse malen gemaild. Johan Padmos zal in overleg met Simon Oreel een oplossing zoeken. Johan Padmos zal ook aan Spencer de Graaf (buurtbeheerder Edelstenbuurt ) vragen naar de stand van zaken.
Ook Jan Roodenburg zegt dat dit afvalprobleem een ramp is voor de wijk.
Wethouder Saskia Szarafinski merkt op dat het nieuwe systeem van betalen voor afdracht van grof vuil, hier in Dauwendaele niet gaat werken. Er ontstaat op meerdere plekken overlast. Ze gaat met haar collega bespreken hoe dat hier aangepakt kan worden.
Kortom: het is bekend en er wordt aan gewerkt.
 
Vraag Marja Kaart: graag paaltjes op Agaatplaats plaatsen tegen overlast door hondenpoep. Johan en Saskia zullen overleggen en zorgen dat het nu snel wordt opgepakt.
 

 1. Afsluiting

Rob sluit de vergadering om 22.20 uur en bedankt iedereen voor de aanwezigheid, aandacht en inbreng. Als afsluiting is er voor iedereen een gratis drankje aan de bar.
 

No Comments Yet.

Leave a comment