Verslag Wijkbewoners bijeenkomst 24 september 2019

Verslag wijkbijeenkomst Dauwendaele 24 september 2019.

 

Aanwezig:

Voorzitter wijkteam:                                         dhr. Rob Bastian

Wijkwethouder:                                                dhr. Johan Aalberts

Wijkmanager:                                                  mw. Klara Venema

Gemeente Middelburg:                                    de heren Ruud Mesu, Bas Kole

Politie (interim) wijkagent:                                dhr. Lennard de Rijke

Welzijn Middelburg:                                         mw. Marjan Ouwerkerk

Woongoed:                                                      dhr. Richard Blom

Notuliste:                                                         mw. Jacqueline Berkel

 

 1. Opening om 20.00 uur.

 

Voorzitter Rob Bastian opent de Wijkbijeenkomst en heet alle aanwezigen van harte welkom. Fijn dat u weer de moeite hebt genomen om hier aanwezig te zijn in het gastvrije Hof Mondriaan. Samen willen we werken aan de toekomst van onze mooie wijk.

 

 1. Mededelingen/ vaststellen agenda.

 

Food Delta (onder agendapunt 5) is vanavond helaas verhinderd en Menno Maan, de nieuwe wijkagent voor Dauwendaele, is nog op vakantie (onder agendapunt 4). Lennard de Rijke neemt zijn taak vanavond nog een keertje over. Onze wijkmanager Klara Venema gaat onze wijk verlaten vanwege een nieuwe uitdaging bij de gemeente. Marleen de Voogd is haar opvolgster en start half oktober met haar werkzaamheden.

Annette Crienen van Hof Mondriaan (onder punt 5) is wegens privé omstandigheden afwezig. Zou iets over de wijkfair van afgelopen juni vertellen.

De gemeenteraad wil graag weten op welke manier we bij de jaarwisseling een veilig vuurwerk kunnen organiseren. Daarom willen we u vragen om in de pauze hierover uw mening te geven.

 

 1. Opgeven vragen voor de rondvraag.

 

Vragen konden bij binnenkomst worden genoteerd. In de pauze kijken we dan hoe we die het beste kunnen beantwoorden bij agendapunt 14.

 

 1. Voorstellen nieuwe wijkagent en politiezaken in onze wijk.

 

Menno Maan is de nieuwe wijkagent. Maar omdat hij nog vakantie heeft, geeft Lennard de Rijke de presentatie over de taken van een wijkagent. Een wijkagent is de spil tussen politie en burger voor alle voorkomende zaken. Lennard zegt dat het op dit moment stil is in Dauwendaele v.w.b. politiezaken. Lennard gaat een andere functie aanvaarden.

Rob bedankt Lennard en wenst hem succes in zijn andere functie.

 

 1. DVR (de vitale revolutie), projectleider Gerard van de Wal (is wegens ziekte afwezig). Ruud Mesu (St. ZSL en Mathilde Matthijsse (HZ).

 

Lichten de stand van zaken toe met een Powerpoint presentatie. Ruud is activiteitenleider van de DVR, Mathilde is van de Hogeschool Zeeland. Ruud vertelt dat studenten van de Hogeschool de activiteiten hebben onderzocht. Uiteraard hebben de wijkbewoners recht op de uitslagen en resultaten. Ruud noemt een aantal activiteiten:

Bewegen voor 55-plussers, zoals bijvoorbeeld de wandelgroep die op maandag om 13.00 uur vertrekt vanaf Fit for Free met begeleiding van een ex-fysiotherapeut en een instructeur. Voor € 3,- per maand kun je op meerdere dagen vanaf verschillende locaties meelopen.

Zwemvaardig naar het voortgezet onderwijs. Doel: elk kind in Dauwendaele zwemvaardig naar het voortgezet onderwijs krijgen. Dit is gelukt.

JOG (Jongeren Op Gezond gewicht). Speerpunten: fruit eten op school op vaste fruitdagen (fruit mee vanuit huis), meer bewegen (elke dag hardlopen) en elke dag water drinken (er komen watertappunten in de wijk).

Sportimpuls: judolessen, gegeven door sportschool Geelhoed. Nog een impuls is de begeleiding van kinderen met overgewicht met inbegrip van het hele gezin. Deze activiteiten zijn allemaal behoorlijk succesvol.

Dauwendaele Vitaal: Presentatie door Mathilde: er zijn 9 dimensies van gezondheid o.a. gezond gedrag, goed slapen, zingeving, financieel gezond etc. De studenten hebben onderzoek gedaan in een specifieke dimensie naar de reacties van de deelnemers, hoe het wordt ontvangen en gevraagd wat beter kan. Het resultaat van de rapportages uit de interviews geeft helaas geen representatief beeld. Maar het geeft wel een beeld. We staan even stil bij een aantal activiteiten:

Bewegen voor 55-plussers. Aantekening: de antwoorden zijn van deelnemers uit de wijk Nieuw Middelburg, maar we verwachten dat het ook voor Dauwendaele geldt. Men is sportiever geworden en er zijn meer sociale contacten ontstaan. Verbeterpunten: betere communicatie zodat er nieuwe deelnemers kunnen aanhaken en ook groepen voor andere leeftijdsgroepen oprichten.

Health coins: meer bewegen en indien het doel behaald wordt, kan men prijzen winnen. Deze activiteit is positief ervaren en het staat open voor vervolg. Men is meer gemotiveerd om eigen doelen te behalen. Het zet een structurele gedragsverandering in gang. De deelnemers motiveren ook anderen om meer te bewegen. Verbeterpunt: de app moet technisch verbeteren. Voorstel van de deelnemers: de health coins ook voor andere doelgroepen en andere wijken in gang zetten.

JOG (Jongeren op gezond gewicht), meer water drinken. Er waren interviews met een schooldirecteur, een leerkracht en 2 leerlingen van een basisschool. Uitkomst: in frisdrank zit te veel suiker. De leerlingen willen een goede voorbeeldfunctie krijgen van ouders en school. Ze willen graag ook een voorlichting voor ouders. De watertap zien ze graag op het schoolplein. Ze stellen voor om ook nog een ander thema te benoemen en daaraan te werken (bijv. plastic afval).

Zwemvaardig naar het VO: er wordt onderzocht welke leerlingen nog geen diploma’s hebben. Zij worden opgehaald en naar zwembad gebracht. Er is een financieel vangnet voor de 2 laatste groepen van het basisonderwijs zodat het gratis geregeld wordt in samenwerking met het Jeugdsportfonds. Er waren interviews met 2 leerlingen uit groep 6 en 2 uit groep 7, met een zweminstructeur en een schooldirecteur. De ervaringen zijn positief en de leerlingen hebben allemaal hun diploma behaald. Zwemmen is ook sporten en na het zwemmen hebben ze een betere concentratie in de klas. Aandachtspunten: uit religieus oogpunt mogen sommige meisjes niet samen met jongens zwemmen. Ouderlijk toezicht bij het zwembad moet ook beter geregeld worden.

Door de diverse activiteiten worden de leerlingen sportiever en socialer en wordt er kennis gedeeld. We constateren dat niet iedereen weet wat er allemaal te doen is in de wijk. We willen het aanbod beter communiceren en de interventies uitbreiden naar meer doelgroepen en leeftijdsgroepen, kortom beter uitsmeren.

Ton Veldman adviseert om de huis-aan-huisbladen te benutten voor de communicatie. Ruud Mesu wil in overleg met de gemeente voorstellen om de succesvolle projecten voort te zetten, inclusief verbeterpunten. Ze willen zeker niet stoppen met het project. Eind 2019/begin 2020 zullen de eindresultaten worden gepresenteerd. Theo Stam vraagt naar de afwezigheid van de projectleider Gerard van de Wal. Ruud antwoordt dat Gerard helaas opnieuw ziek is. Theo zegt dat al twee keer eerder is aangekondigd dat er een biologische markt zou worden georganiseerd. Vanuit de gemeente heeft hierover helaas geen communicatie plaats gevonden, het lijkt er nu bij in te schieten. Ruud zegt dat degene die over voeding gaat, helaas verhinderd is. Ruud zal de Bio markt noteren en dit bespreken met de projectleider. Rob zegt dat hier in klein comité aan gewerkt kan worden. Helaas is er ook niemand aanwezig van Food Delta, zij wilden ook een toelichting over voeding geven. Rob sluit dit onderwerp af door te zeggen dat we goede stappen zetten naar een gezondere en vitalere wijk. Hij bedankt Ruud en Mathilde voor hun toelichting.

 

Annette Crienen is niet aanwezig, zij is de organisator van de wijkfair die in juni plaats vond op het terrein van Hof Mondriaan. Rob kondigt aan dat de nieuwe wijkfair voor Dauwendaele zal plaats vinden op 20 juni 2020. We doen hierbij een oproep voor vrijwilligers die een handje willen helpen. Je kunt je hiervoor aanmelden bij het Wijkteam.

 

Bas Kole (gemeente Middelburg) vertelt over het Water Resilient Cities project. Dat is het Overloper project. Bas is projectleider van dit Europese project. Stand van zaken: ongeveer een jaar geleden vroeg hij in deze bijeenkomst of er mensen wilden meedenken. Daar was animo voor en vervolgens is er een projectgroep opgestart en in het voorjaar 2019 was een voorlopig ontwerp gereed dat de inspraak is ingegaan. Ondertussen is er met het bestek en tekeningen gestart. Die zijn nu gereed en gaan deze week de markt op naar aantal aannemers voor een prijs uitvraag. Over ca. 3 weken willen we aanbesteden en voor het einde van het jaar afronden. In het voorjaar 2020 willen we gaan aanplanten. Het zal een paar jaar duren voordat het er mooi gaat uitzien. Het budget is vrij beperkt, zodat gekozen is voor een kleiner project. Er komt een vijver, kleine greppeltjes en heuveltjes. Een grotere greppel zal uitmonden in de watergang (singel). Bij normale weersomstandigheden zal alles droog staan, alleen bij veel regenval zal er water in staan. Iemand vraagt of er ook een watertappunt in dat gebied komt. Bas wil dat graag realiseren. Iemand vraagt of er alleen regenwater van de straat zal worden opgevangen of ook van daken. De bedoeling is van allebei. Particulieren zullen de gemeente dan toestemming moeten geven om het water van hun daken af te tappen.

Om de doorstroom van het water naar de singels te bevorderen, zal er een drainagesysteem worden aangebracht.

 

Het wijkteam heeft eertijds de suggestie gedaan om gelijktijdig met de uitvoering van de Overloper, een watertappunt te realiseren.  De gemeente lijkt dit niet te hebben opgepikt.  Er komen tappunten bij de scholen, en niet bij de Overloper.

 

Er is een vraag ontvangen over Dauwendaele Energieneutraal en hoe we onze wijk straks goed gaan verwarmen. Rob zegt dat er momenteel wordt onderzocht hoe dat in de toekomst gerealiseerd kan worden. Er wordt een studie naar gedaan.

 

Klara Venema geeft aan dat ze op verzoek van de gemeenteraad nog een laatste taak voor de wijk wil doen. De gemeenteraad wil graag weten hoe de bewoners van diverse wijken het vuurwerk en de mogelijke overlast in de afgelopen jaren ervaren hebben. Daarom vraagt ze de aanwezigen om in de pauze hun meningen te noteren op de flipovers. Klara neemt de uitkomsten mee naar de gemeente.

 

 1. Pauze

 

 1. Stand van zaken m.b.t. de plannen winkelcentrum.

 

Johan Aalberts (wijkwethouder) vertelt over de plannen voor het winkelcentrum en hoe het nu verder zal gaan.  Een half jaar geleden tijdens die bijeenkomst was hij heel hoopvol over de nieuwe plannen, het was de laatste kans, nu of nooit. Er is met de vastgoedeigenaren gesproken, gemeente Middelburg zou € 2,7 miljoen aan budget bijleggen. Maar alle eigenaren zouden moeten meedoen. De ondernemers konden tot 1 augustus reageren op het plan. Helaas moet hij de teleurstellende boodschap brengen dat de nieuwbouw niet doorgaat. In totaal zijn er 16 eigenaren en daarvan zijn er 8 die niet wilden meegaan in het bod van de projectontwikkelaar en meedoen aan het nieuwe plan. Er zit geen toekomst in een nieuw winkelcentrum. Nu is de Vereniging van Eigenaren (vastgoedeigenaren) aan zet. Ze moeten het onderhoud regelen zonder geld van de gemeente. Het dak is slecht en het verlichtingsplan ook. Het bestuur pakt het goed op en binnenkort zullen ze het plan voor een opknapbeurt presenteren.

Vraag: waren het vooral de eigenaren van leegstaande panden die niet wilden meewerken? Ja, over het algemeen wilden die eigenaren niet meewerken of ingaan op het bod van de projectontwikkelaar. Het bod zat al ver boven de marktwaarde. Er waren verschillende redenen waarom de vastgoedeigenaren niet accepteerden. De wethouder mag niets over de achtergronden zeggen. Er is enorm veel tijd en energie in dit project gestoken.

Vraag: blijven er panden leeg staan in het centrum? Johan antwoordt dat er al belangstelling is getoond door nieuwe zaken. Er zijn 2 nieuwe huurcontracten ondertekend na het besluit tot renovatie, dus binnenkort verschijnen er 2 nieuwe winkels.

Vraag: kunnen we als inwoners van Dauwendaele meedenken met de Vereniging van Eigenaren? Johan antwoordt dat dat misschien mogelijk is. U kunt zich bij de voorzitter, slager Ab de Visser melden. Er zal eerst prioriteit worden gegeven aan achterstallig onderhoud.

Theo vraagt of de gemeente nog steeds onderhandelt met een tweede supermarkt in het voormalig ontmoetingscentrum. Johan zegt dat dat nog niet het geval is maar dat gekeken wordt naar de mogelijkheden. Theo zegt dat hij Dirk van den Broek heeft aangeschreven met het advies contact op te nemen met de gemeente.

Ton vraagt wat nu precies de onderhandelingspositie van de gemeente was t.o.v. die eigenaren. Hoe stond de gemeente in juridisch opzicht en tot hoever kon ze gaan? Was onteigening een optie? Johan geeft aan dat de gemeente machteloos staat, ze is zelf niet gaan onderhandelen, maar de projectontwikkelaar die het gemeentebudget ter beschikking had. Onteigening was geen mogelijkheid om bij wet in te zetten.

Een (oudere) dame uit de zaal maakt de wethouder er graag op attent dat dit winkelcentrum voor de oudere bewoners erg praktisch is en op een goede locatie ligt. Ze willen er alles kunnen kopen wat ze nodig hebben. Ze vindt het fijn dat het overdekt is.

Rob sluit dit onderwerp af en drukt allen op het hart om positief naar de toekomst van het winkelcentrum te kijken.

 

 1. Activiteitenbudget voor Dauwendaele.

 

Klara Venema (Wijkmanager) vertelt hoe dit werkt. Iedere wijk krijgt elk jaar een budget van de gemeente. Dit budget bestaat uit één groencheck van € 500,--. Dit is dus alleen voor groen activiteiten. Dan is er een wijkbudget van € 2500,--, dit geld voor een grotere wijk als Dauwendaele met ca. 6800 inwoners. Op de WBB-avond wordt door de bewoners beslist voor welk(e) doel(en) dit geld besteed gaat worden. Dan is er sinds kort een activiteiten budget. Dit budget kan worden gebruikt voor spontane activiteiten van wijkbewoners. Weinig mensen zijn nog niet op de hoogte van deze mogelijkheden. In de laatste Bewonersbrief van september 2019, lees je hierover meer onder het kopje Sponsering van activiteiten. Voor meer informatie kijk op de website van wijk Dauwendaele (www.wijkdauwendaele.nl) Facebook/wijk Dauwendaele en op de website van de gemeente (www.middelburg.nl).

 

Marleen de Voogd stelt zich voor als de nieuwe Wijkmanager voor Dauwendaele. Zij gaat Klara Venema opvolgen, die een andere functie binnen de gemeente gaat doen. Marleen werkt nu 4 jaar bij afd. Samenleving van de gemeente, meer aan de beleidskant. Ze wil nu graag meer de praktijkkant van de samenleving beleven. Officieel start ze per 14 oktober, ze heeft er veel zin in en hoopt ons allemaal bij de volgende bijeenkomst in het voorjaar weer te zien. Rob zegt dat de kracht van de wijk Dauwendaele zit in het organiseren van eenvoudige activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Hierbij kan het activiteitenbudget een middel zijn om dat voor elkaar te krijgen.

 

 1. Wat is DiGisteun en wat kan men ermee?

 

Jacqueline Oude Hesselink geeft een toelichting/presentatie. Ze vindt het heel leuk om te zien dat deze wijk enthousiast en kritisch is. In de maand mei is ze met het wijkteam in gesprek gegaan en heeft ze uitgelegd wat DiGisteun is. Veel mensen lopen tegen een digitale muur aan en weten niet hoe ze moeten omgaan met de digitale wereld. De medewerkers van DiGisteun kunnen op een laagdrempelige manier helpen door samen aan de slag te gaan en te bouwen aan een digitaal vangnet. Iedereen kan zijn of haar bijdrage leveren. Je moet je vraag ergens kunnen neerleggen. Dat hoeft niet digitaal, je kunt de medewerkers van DiGisteun bellen of de voicemail inspreken. We bellen je terug. In Dauwendaele komt binnenkort een Digi-steunpunt. Je kunt er terecht met je digitale apparaat en vragen stellen. Ook is digitale steun aan huis mogelijk. Ze willen de functie van vangnet vervullen. Eventueel kan doorverwezen worden naar een netwerkpartner. DiGisteun werkt met vrijwilligers en studenten. Ze gaan binnenkort starten met een Digimarkt. Daarna wordt een Digi-steunpunt gelanceerd, de locatie is nog niet bekend. Eventueel bij Cityseeds of bij Hof Mondriaan. Als er veel vragen zijn over bepaalde organisaties, dan kunnen de medewerkers eventueel aan die organisaties vragen om in de wijk uitleg te komen geven. Als er voldoende vraag is, dan kunnen er ook beginnerscursussen in de wijk georganiseerd worden. Als er mensen zijn die graag een bijdrage willen leveren aan dit programma en/of leuke ideeën hebben, meld je dan bij het wijkteam, zij zullen de reacties bundelen. Slogan van het project is: “DigiMaatje, wat fijn dat je er bent”. Iemand vraagt naar de kosten van een cursus. Jacqueline geeft aan dat ze die zo laag mogelijk willen houden. De uitrol van DigiMaatje vindt plaats vanuit het huidige netwerk van DiGisteun. Een meneer in de zaal merkt op dat hij moeite heeft met de manier waarop banken, overheden e.d. ons de digitalisering ‘door de strot duwen’. Hij wil graag dat de mogelijkheid van persoonlijk contact blijft bestaan. Jacqueline zegt dat ze de instanties daarop attent maken. Bij de Nationale Ombudsman gaat ze een inventarisatie van de diverse klachten neerleggen. Rob rondt dit onderwerp af en bedankt Jacqueline. De presentatie mag gedeeld worden. Meer weten?   www.wijkdauwendaele.nl Rob zegt verder dat op de website www.Middelburgers.nl een schat aan informatie te vinden is over allerlei activiteiten in Middelburg.

 

 1. Een schoon en fris Dauwendaele. Troepgroep (door Henk van Dijk)

 

Henk ijvert heel erg voor een schone wijk. In de Bewonersbrief staat dat er nu 11 mensen meedoen. Ze zoeken nog steeds vrijwilligers. Het zou het beste zijn dat er in elke buurt van Dauwendaele een paar personen meedoen. Ze letten op zwerfvuil, ruimen het zoveel als mogelijk op (alleen of samen) en indien het uit de hand loopt, melden ze dit bij de gemeente. Zijn ervaring is dat de gemeente dit vrij snel oppakt. Vanwege bezuinigingen komt Orionis niet meer standaard op bepaalde dagen opruimen. Henk vindt het goed dat burgers ook goed om zich heen kijken en er voor proberen te zorgen dat hun omgeving troepvrij is. Vrijwilligers voor de Troepgroep kunnen zich bij Henk aanmelden of later via de website van Dauwendaele ( www.wijkdauwendaele.nl ).

 

 1. Welzijn Middelburg helpt Dauwendaele (door Marjan Ouwerkerk (buurt- coach bij Welzijn Middelburg. Contactpersonen van Welzijn Middelburg in Dauwendaele zijn Ruud te Winkel en Marjan Ouwerkerk.

 

Marjan geeft een toelichting op de taken van buurtcoaches. Ze zijn vaak aanwezig, aanspreekbaar en zichtbaar. Ze verbinden, signaleren en ondersteunen. Het werk is leuk, leerzaam en veelzijdig. Op Facebook zijn ze ook actief. Marjan neemt ook deel aan het twee maandelijkse overleg van het Wijkteam. Een aantal activiteiten waarbij Ruud en Marjan aanwezig zijn en waarvoor zij verbindingen leggen of al hebben gelegd:

“Handen uit de mouwen” bij de opruim-dag van Woongoed. Marjan wil erbij zijn en signalen opvangen. Er is een wisselwerking met Woongoed. Lopend vuurtje: dat project loopt in heel Middelburg. Ze maken een echt vuurtje in de wijk en dat trekt buurtbewoners en kinderen aan. Het roosteren van marshmallows is een gewilde activiteit.   Deze activiteit zal over 2 weken plaats vinden. Ondersteuning aan de Brede school. Er zijn 3 basisscholen in de wijk. Daaruit zijn bijvoorbeeld de schooltuintjes bij CitySeeds ontstaan. Na de oprichting heeft Marjan er verder geen bemoeienis meer mee, de vrijwilligers kunnen het zelf goed af. Johan Cruyff court, meer bewegen door kinderen is belangrijk.

Sportbuurtwerk als naschoolse activiteit met meester Martin. Op dinsdag sporten de jongens, op donderdag de meiden. Repaircafé: vindt 2-wekelijks plaats. Ze willen ook kinderen onderwijzen over duurzaamheid en hebben hierover contact met de schooldirecteuren.  Ze proberen samenwerking en verbinding te stimuleren, bijvoorbeeld bij het Pennywafelhuis. Daar vinden leuke activiteiten plaats. O.a. Syrische vrouwen zullen er op 28 september 2019 Burendag, lekkere hapjes maken.  Vitale vrouwen sporten: voor dames met een allochtone achtergrond. Het is ook bedoeld voor de sociale contacten. Rob bedankt Marjan voor haar toelichting.

 

 1. Andere indeling WBB-avond.

 

Rob vertelt dat in andere wijken het idee is ontstaan om de Wijk Bewoners Bijeenkomst anders in te richten en sommige wijken werken al volgens dat concept. Dat gaat als volgt: aan het begin van de vergadering zal een plenair deel voor de hele groep worden gehouden, gevolgd door na de pauze een aantal tafel overleggen. Aan de verschillende tafels kan dan over diverse onderwerpen worden gesproken. We zouden graag met elkaar in de dialoog gaan. Rob vraagt hoe de aanwezigen hier tegenaan kijken. Ton vindt het een uitstekend idee. Op deze wijze kun je meer betrokkenheid vanuit de basis krijgen. Iemand merkt op het belangrijk te vinden dat iedereen in de gelegenheid is om aan alle tafels aan te schuiven. Een mevrouw stelt voor om aan het einde van een tafelgesprek door de tafelleider een samenvatting te laten geven. Rob zegt dat het wijkteam met de suggesties aan de slag zal gaan.

 

 1. Wijkbudget aanvraag van Repair Café en CitySeeds.

 

Repair Café heeft een aanvraag ingediend. Reden hiervoor is dat het budget vanuit de gemeente is weggevallen. Ze vragen een eenmalig bedrag van € 860,-- voor gereedschappen. Eenmalig, daarna moeten ze ‘hun eigen broek ophouden’. Het Repair Café is voor alle wijken, niet alleen voor Dauwendaele. Na toekenning van de bijdrage zullen ze zelf moeten bezien hoe het verder moet met de financiën. Iemand uit de zaal merkt op dat het erg jammer is dat de gemeentelijke bijdrage is gestopt, temeer omdat het Repair Café juist goed bezig is op het gebied van duurzaamheid, wat erg belangrijk is. De aanvraag wordt akkoord bevonden. CitySeeds. Ze zijn verhuisd naar de Driewegenhof. Ze vragen eenmalig € 150,-- voor inrichting van hun kassen. Ze doen heel goed werk. De aanvraag wordt akkoord bevonden.

 

 1. Beantwoording van de punten voor de Rondvraag uit agendapunt 3.

 

Allereerst vraagt Rob hoe de verspreiding van de Bewonersbrief wordt ervaren. Moeten we de brieven nog blijven bezorgen of alleen digitaal verspreiden? Het is opvallend dat er op heel veel brievenbussen in de wijk een “nee-nee”-sticker zit. Ongeadresseerd reclamedrukwerk mag daar niet in. Die bewoners blijven dus verstoken van de informatie uit de Bewonersbrief. Na een korte discussie hierover, besluiten we dat we voortaan wel de Bewonersbrieven in deze brievenbussen zullen stoppen omdat het geen reclamedrukwerk is maar een uitnodiging. Bij de verspreiding hebben we meer hulp nodig, vele handen maken licht werk. Het zou mooi zijn om in elke buurt 1-2 bezorgers te hebben. Hierbij de oproep om hieraan mee te werken. Wie wil meehelpen, kan zich aanmelden door een mailbericht te sturen aan wijkteam.dauwendaele@gmail.com. Jan Roodenburg meldt zich al ter plaatse aan. Vraag vanuit de zaal: morgen is het opruimdag bij de Meanderflat en omgeving. Men heeft bericht ontvangen dat er geen hulp meer geboden kan worden bij het naar beneden brengen van spullen. Antwoord: dat klopt, maar er zullen wel containers staan. We verwachten dat mensen elkaar zullen helpen. Medewerkers van Orionis gaat helpen bij de tuinen.

 

Er zijn veel vragen voor de rondvraag. Wethouder Johan Aalberts zal proberen ze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hij zegt dat hij elke dinsdagmiddag aan het einde van de middag een spreekuur heeft. Daar kunnen bewoners hem ook aanspreken indien daar behoefte aan is.

Vraag: hoe is het met de wijknetwerken en hoe is de toegang tot de zorg geregeld? Antwoord: dat was bij Porthos ondergebracht maar voldeed niet aan de eisen. Nu is ervoor gekozen om dit weer bij de afzonderlijke Walcherse gemeenten neer te leggen. In Middelburg heet het TIM (toegang in Middelburg). Dit krijgt in de komende maanden vorm. Houd voor informatie hierover bijvoorbeeld de website www.middelburgers.nl in de gaten en de huis-aan-huis bladen.

Vraag: hoe gaat het gesubsidieerde project bodemwarmte eruitzien en wanneer gaat het in werking? Antwoord: er loopt een project in Dauwendaele op het gebied van energietransitie genaamd Dauwwarmte. Dauwendaele is bij het Rijk aangemeld als proefwijk. Het is de bedoeling om de restwarmte van bedrijven op Arnestein te gaan gebruiken voor een groot aantal woningen. Er is subsidie verkregen en met verschillende partners wordt eraan gewerkt. Er wordt gekeken naar de hoeveelheid warmte die we binnen krijgen en hoeveel woningen ermee verwarmd kunnen worden. De huurwoningen van Woongoed zijn als eerste aan de beurt. Het project zit nog in het prille begin.

Vraag: hoe is het gesteld met het groenonderhoud in de buurt? Antwoord: de gemeente heeft moeten bezuinigen. Het onderhoud en kwaliteit van het groen gaan achteruit. De bomen worden minder vaak gesnoeid en er is minder onderhouden. Johan is heel blij met de Troepgroep die probeert Dauwendaele schoon te houden. Als er takken van bomen (dreigen te) vallen, meldt dit dan als een MOR-melding (melding openbare ruimte) via de website van de gemeente. Dan zal de boom onderzocht worden en als hij onveilig is, zal de boom worden weggehaald en wordt er een nieuwe boom aangeplant.

Vraag over woonbeleid. Aan Richard van Woongoed wordt gevraagd waarom een alleenstaande geen eengezinswoning mag huren. Richard zegt dat dat het beleid is en dat het ermee te maken heeft hoeveel punten een woning heeft. 1-2 persoons huishoudens met een beperkt inkomen komen in aanmerking voor een woning met een maximale huur van ca. € 620,--  De huurprijs van eengezinswoningen zit daarboven.

Vraag: is hondenpoep opruimen verplicht? Het antwoord is ja. Maar om te kunnen bekeuren moeten de mensen wel op heterdaad betrapt worden en dat is heel lastig. Volgens Henk moet het mogelijk zijn om hiervoor controleurs in te zetten. De controle kan worden bekostigd uit de hondenbelasting die de eigenaren betalen. Ook handhavers mogen bekeuren. Johan: overlast graag altijd melden via de MOR melding. Hij gaat graag een keer met de Troepgroep mee de wijk in.

Vraag: kunnen er prullenbakken komen voor de Troepgroep? Jazeker. Johan zal een keer meelopen, dan kunnen de locaties worden bepaald. Er zijn al prikkers beschikbaar gesteld. Johan vraagt de wijkbewoners om vooral geen vuilniszakken buiten te zetten vanwege de overlast door muizen.

Vraag over bestrijdingsmiddelen voor de onkruidbestrijding. Er is bij wet vastgelegd dat de gemeente geen bestrijdingsmiddelen meer mag inzetten maar op een andere manier het onkruid moet bestrijden (wegbranden). Maar dit schijnt niet het gewenste effect te hebben. Dit wordt nu geëvalueerd. Als laatste stelt mevrouw Lord van Team Dauwendaele van de Wijkverpleging zich voor. Zij is verpleegkundige van team Dauwendaele west. Er is ook een team Dauwendaele oost. De teams verlenen verzorging en verpleging in de wijk. Ze houden kantoor op het terrein van Zorgcentrum Buitenrust. Voor vragen kan men elke dag na 12.00 uur vrijblijvend binnenlopen. Einde van de rondvraag.

 

 1. Afsluiting van de avond met drankje.

 

Mededeling van Rob: op 2 oktober vindt er een wijkschouw in Dauwendaele plaats, deze start om 20.30 uur vanaf het buurthuis van Stichting Wijk Dauwendaele, Kruitmolenlaan 125. Er wordt gelet op veiligheid e.d. U bent van harte welkom om mee te lopen.

 

Rob sluit de vergadering om 22.30 uur en bedankt iedereen voor de aanwezigheid, aandacht en inbreng. Hij roept iedereen op om in het nieuwe jaar weer bij elkaar te komen.

Rob bedankt Klara Venema met een bos bloemen voor al haar inzet gedurende 2 jaar in Dauwendaele. Klara zegt dat ze het heel graag heeft gedaan en wenst iedereen het beste! Ze vertelt dat Marleen de Voogd een goede opvolgster zal worden. Alle informatie over wat er in de wijk speelt, is te vinden op de website  www.wijkdauwendaele.nl

U kunt het verslag hier downloaden.

No Comments Yet.

Leave a comment