Kort verslag wijkteam vergadering 8 oktober 2019

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 8 oktober 2019 (kernteam)

 1. Verslag vorige vergadering 10 sept 2019

Naar aanleiding van:

Stichting Wijk Dauwendaele: voorzitter mw. Annette van Steen is inmiddels afgetreden als voorzitter. De gemeente volgt de Stichting verder op.  Wordt vervolgd.

Punt 2: Winkelcentrum:  in de WBB werd gesuggereerd dat de gemeente in de wacht zit.  De VVE is aan zet.  De gemeente kan, als mede-eigenaar, toch het proces van renovatie stimuleren?

Actie: Marleen checkt bij Cor Helmendach de stand van zaken.

Actielijst wordt overlopen:

Nr 19: de gemeente wil/kan een dergelijk plan opstellen, doch vraagt input van het wijkteam.  Dit is de omgekeerde wereld.  Het wijkteam is onvoldoende op de hoogte van alle ruimtelijke ingrepen die de gemeente gepland heeft.  Actie kan van de lijst.

Nr. 23: het Lopend vuurtje van 7 okt vond geen doorgang: slecht weer

Overal waar ‘Klara’ staat, kan vervangen worden door ‘Marleen ‘.

Verslag is vastgesteld, met dank aan Carla Bastian.

 1. Nabeschouwing WijkBewonersBijeenkomst WBB
 • Goede WBB met veel volk en goede interactie.
 • Veel bewoners lieten hun gegevens na. Bert verwerkt deze op de website, ter verzending van de Bewonersbrief.
 • Twee nieuwe aanmeldingen voor verspreiding Bewonerskrant. Top!  Beter zou zijn dat er per buurt een bewoners zorg draagt voor de verspreiding: verdeling van de last.  Directe persoonlijke benadering lijkt toch de beste.
 • Opruimdag Woongoed: ook wenselijk om te organiseren in de Edelstenenbuurt en omgeving Rustenburg.
 • MOR: een melding via de gemeentelijke website (met digidee) duurt te lang. Een MOR-app zou makkelijker/sneller zijn.
 • Vuurwerkpeiling: welke reacties voerden hieruit voort. Marleen checkt bij Klara.
 1. Aardgasloze wijk

Voorliggend: een rapportage van buro Berenschot (https://www.berenschot.nl/actueel/2019/augustus/casestudie-dauwendaele/), verkregen via via.  Niet via de gemeente.  Dit doet vermoeden dat de gemeente niet alle info met het wijkteam deelt.  Zo ook niet op de WBB, zoals gevraagd.

" De Middelburgse wijk Dauwendaele staat centraal in de studie. In deze wijk loopt het programma Aardgasvrije Wijken om te onderzoeken of de huidige woningen verwarmd kunnen worden met restwarmte van een naburig bedrijventerrein. De studie van Berenschot neemt de huidige plannen als uitgangspunt en schetst een toekomstperspectief voor de warmtevoorziening in Dauwendaele".

 

 1. Water Resilient (Overloper)

De aanbesteding is voor binnenkort (of is al gebeurd).  Het budget was ontoereikend voor de aanleg van een waterspeeltuin, noch een watertappunt (er zou blijkbaar een lange waterleiding aangelegd moeten worden.  Maar hoe het dan wel bij de scholen??).  Dit is een verloren kans, want nét in een buurt met minderbedeelden zijn dergelijke watervoorzieningen interessant voor kinderen, tijdens warme zomers.

Voorstel: checken bij gemeente wat de kosten van een waterspeeltuin begroot zijn, en deze van een watertappunt.  Op basis daarvan kan bekeken worden of er budget vanuit het wijkteam gebruikt kan worden.

 1. Verspreiding Bewonersbrief

Datum verspreiding is gerelateerd aan WBB, dat op zijn beurt gerelateerd is aan de agenda van de wijkwethouder.

Een brievenbus met

Nee – nee-sticker: de Bewonersbrief is een huis-aan-huisblad en mag dus niet in dergelijke brievenbussen gestopt worden.

Ja – nee-sticker: Bewonersbrief mag wél in deze bus gestopt worden.

 1. WG Verkeer: komt er binnenkort weer aan

 

 1. Wijkschouw (2 okt): aandachtspunt: de donkere brandgangen

21u30: notulist verlaat de vergadering

 1. DiGisteun locatie: ? 
 2. Stand van zaken DVR, BeLife, JOGG, Calvijncollege, acties WBB, Stuurgroep DVR
 • Communicatie vanuit de gemeente moet beter.
 • Watertappunt Overloper uit Water resilient project geschrapt uit begroting. Scholen krijgen wel een tappunt
 • Schoolfruit uit eigen middelen
 • Zwemonderwijs moet uit jeugd en Sportfonds komen
 • BeLife voor bedrijven MBC ondersteund dit Februari 2020 dan een Vitaliteitsweek organisatie NL Vitaal met Patrick de Guchteneire
 • HZ levert apparatuur

 

 1. SWD: zie nav verslag: voorzitter is weer weg
 2. Woongoed, stand van zaken

Woongoed gaat brandgang verlichting mogelijkheid onderzoeken.  Ook refectoren aan de paaltjes.

 

 1. Pennywafelhuis, stand van zaken, verslag 28 sept. Burendag

Burendag was een groot succes. Er waren vele bezoekers en iedereen heeft enorm genoten.

 1. WG Groen

Groengroep wacht op gemeente over het bomenbeleid.

 

 1. WG Communicatie: loopt goed. Adressenbestand bewonersbrief wordt bijgewerkt.
 2. Troepgroep

Verzoek aan gemeente om betere afstemming waar er gemaaid kan worden zodat eerst het afval weg is om te voorkomen dat alles in snippers gemalen wordt.  (= actie 5) Afvalbakken winkelcentrum vaak te vol  wie leegt die. Geen gemeente bakken. Ook bij station worden de afvalbakken niet goed geleegd. Beter coördineren

 

 1. Rondvraag

- Johan Mulder stopt per 1 januari als wijkteamlid

- Mail wijkmanager (wo 9 okt, dus ná de vergadering): Vrijwilligers zijn verzekerd bij de gemeente. Dit gaat via een aangifte formulier.  Winkelcentrum binnen 2 weken komt er meer duidelijkheid. TIM (Toegang in Middelburg) Adviesraad Sociaal Domein gaat over de toewijzing van zorgaanbieders..

 1. Sluiting (22u10) met dank voor alle bijdragen! De wereld staat duidelijk niet stil.

U kunt het verslag hier downloaden.

No Comments Yet.

Leave a comment