Kort verslag wijkteam vergadering 12 november 2019

Kort Verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 12 nov 2019 (mét organisaties)

 1. Woongoed:

Het plan rondom de Meanderflat (incl. locaties CitySeeds, Repaircafé en DiGisteun) is recent in het managementteam besproken.  Mooie groepering van diverse activiteiten.

Pilot Buitenhove ‘tuinonderhoud door bewoners, ná de opruimdag (sept)’: Melda houdt extra toezicht en spreekt de bewoners aan (indien nodig).  Tevens mogen bewoners gebruik maken van werkgerief van Woongoed.  Het argument ‘ik heb geen materiaal’ is hiermee niet meer van doen.  De pilot is afgerond en wordt nu geëvalueerd.  De uitkomsten kunnen gedeeld worden in de volgende Wijktafel (jan 2020).

Het wijkteam is lovend over de opruimdagen Woongoed (met inzet van hun medewerkers).  Voorgesteld wordt om dit in 2020 ook in de Edelstenenbuurt te organiseren. Evt. in een andere vorm.

Dhr. Blom neemt het voorstel mee intern. Hij kan geen toezeggingen doen.

 1. Verslagen:
  1. Verslag Wijkteam 8 oktober 2019

Actielijst:

Nr. 1: organisatie volgend WBB nieuwe vorm: oppakken in wijkteam jan. 2020.  Welke thema’s, hoeveel tafels (goed werkbaar is 7 personen + 1 gespreksleider), wie gespreksleiders (dit zijn medewerkers van de organisaties – geen burgers), … - actie van lijst;
Nr. 2: Buurttender: er is onvoldoende animo om een kennismakingsbijeenkomst te organiseren – actie van lijst;
Nr. 3: Rondje Dauwendaele: wo 27 nov (10u) wordt samen met de nieuwe wijkmanager de Blauw-Groene route lopen.  – actie van lijst;
Nr. 4: Samenwerking wijkteam – gemeente: gestart is met een ander vergaderritme kernteam – mét organisaties.  Dit is voldoende voor dit moment – actie van lijst;
Nr. 5: actie van lijst (zijn punten in verslag)
Nr. 6: actie van lijst: bomen-plan (zie punt in verslag)
Nr. 7: actie van lijst
Nr. 8: winkelcentrum: actie van lijst – zie punt in verslag
Nr. 9: vuurwerk-peiling: de peiling gebeurt bij alle WBB’s in Middelburg.  Daarna compilatie van alle resultaten en terugkoppeling naar wijkteams.
Nr. 10: check kosten waterspeeltuin: staat uit bij de gemeente

Actielijst is goed opgeschoond, dan wel leeg.

 1. Verslag WBB 24 september 2019

Weer mooi werk van Mw. Jacqueline Berkel.  Dank!

Naar aanleiding van:

 • Het wijkteam wil graag extra verduidelijking over het punt waarom een alleenstaande geen eengezinswoning mag huren. Agendapunt volgend wijkteam.
 • Bio markt: er is contact geweest met inspreker: tijdens de Wijkfair zal deze plaatsvinden. Het eerste overleg om de fair te organiseren staat op 20 jan. Om 16u45 in Hof Mondriaan.  De eerste kraampjes zijn al besteld.  Voorstel voorzitter: geef ruimte aan een modelbouwclub van bootjes = leuk voor kids.

 

 1. Voorstel vergaderdata 2020:

Wordt aangenomen, met dien verstande dat er in januari nog afstemming plaats vindt met agenda van de wethouder.

 1. Water Resilient: de uitvoering is gestart.

Betreft de kinder-waterspeeltuin: vanwege budgettaire redenen wordt deze niet uitgevoerd, via dit bestek.  Het wijkteam is voorstander om te onderzoeken of zij, via het wijkteambudget, dit kan financieren.  De uitvoering zou dan wel bij voorkeur via de huidige uitvoerder moeten gebeuren (scheelt kosten).  Wat is de kostprijs?  De vraag staat uit bij de gemeente.

 1. Troepgroep

Loopt goed, al zijn meer prikkers (mensen) altijd welkom.  Heeft de gemeente het convenant over het statiegeld ondertekend?

 1. DVR

De successen zijn gepresenteerd in een mooie kleurige brochure.

De 3-jarige projectsubsidie loopt in principe eind 2019 af.  Momenteel wordt onderzocht of en hoe er in 2020 doorgang kan plaatsvinden.

HZ-studenten voeren de T1-enquete in de wijk.  Ze hopen voor de kerst ca 400 burgers bevraagd te hebben.  De studenten merken op dat de vragenlijst té lang is, dat burgers vanuit privacyoverwegingen niet graag hun mailadres opgeven, dat er weinig mensen tussen 16u – 18u thuis zijn, en dat menigeen om 19u aan het avondeten is.
Het wijkteam vond de T0-meting een eerder dun verhaal.  Het was geen dwarsdoorsnede van de wijk.  De leeftijdsverdeling van de respondenten is asymmetrisch.  In de WBB van maart 2020 wil men een presentatie van de resultaten geven.  i.c.m. NL Vitaal.

Fruit op school: scholen/kinderen moeten nu zelf gaan betalen.  Daarom wordt contact gezocht met Jumbo.  Andere opties: ouders geven kids fruit mee, City Seeds levert fruit (het plukken zou vb. door groep 8 kunnen, want dit is een bewerkelijke activiteit), ….

 1. Winkelcentrum: door afwezigheid van de wethouder: geen extra nieuws

Extra: het contract voor de jongerenwerking-locatie loopt medio 2020 af.  Vraag is waar gaat het jeugdhonk dn heen: of het blijft bij Scalda (prima ruimte) of het gaat terug naar het basement bij het winkelcentrum (goede locatie).

 

BeLife bezet een aantal ruimtes in de Scalda, maar er blijkt nog steeds geen werking te zijn.

 

 1. City Seeds:

Tip: fruit City Seeds gebruiken als 'schoolfruit'.  Het plukken van fruit is bewerkelijk.  Binnenkort komen diverse schoolleidingen op locatie vergaderen.  Dit is een goed moment om dit voorstel met hen te bespreken.

Groeiende samenwerking met bureau Halt (contractueel vastgelegd) en de sociale onderneming Weerwerk (dagbesteding vanuit WMO).

Heeft status Erkend Leerbedrijf gekregen.

Er nog ruimte voor extra vrijwilligers, en moestuinliefhebbers.  Oproep via FB van wijkteam plaatsen;

Groeiende samenwerking met scholen (zoeken naar mogelijke vorm van opname in het leerplan van de scholen);

Gedacht wordt aan het organiseren van vakantie-activiteiten (indien er voldoende vrijwilligers zijn);

Het écht benutten van netwerken is niet zo makkelijk.  Zo zijn er momenteel zeer goede contacten met het Pennywafelhuis, maar de gewenste kruisbestuiving vindt nog niet plaats.  vb. ruil/gebruik van elkaars vrijwilligers;

Vandaag is 3e tuinkas opgeleverd.  Een beetje spannend is hoe de glazen kassen evt vuurwerk-gebruik/ oud-nieuw zullen doorstaan.

 1. Groen-groep:

 

Bomen-plan: drie weken geleden is de inventarisatie van alle bomen in Dauwendaele (+ voorstel van plaatsing monumentale bomen) bij dhr. S. de Visser (gem. Middelburg) ingediend.  Sindsdien: geen reactie ontvangen.

Wijdauwplantsoen: bewoner ervaart grote overlast van een boom, in een gemeentelijk plantsoen.  Er zou achterstallig onderhoud zijn.  Het team Groen van het wijkteam gaat dit ter plekke bekijken.

 1. Aardgas loos Dauwendaele:

Op di 10 dec 2019 (19u30 - Stadskantoor) wil de stuurgroep het kernteam graag inlichten.  Het zal vooral over het proces gaan - minder over de inhoud.

 

 1. Watertappunt:

In Middelburg doen 5 basisscholen mee, via een landelijke financiering.  In Dauwendaele worden 2 dergelijke punten geplaatst: bij de Wilgenhof en de Franciscusscholen.  Aan de vraag van het wijkteam om een punt te plaatsen aan de Overloper (evt i.c.m. het waterspeelplein én met budget van wijkteam) kan geen gevolg gegeven worden: de gemeente heeft geen financiën voor dit beheer.  Volgens de gemeente: ca. 2.500 €.

Noot van de redactie: uittreksel uit flyer Evides:

Wat kost een kraanwatertappunt?

Evides stelt de watertappunten ter beschikking en draagt de kosten van het waterverbruik. De aansluitkosten zijn voor rekening van de aanvrager. Deze zijn te vinden op onze website. Wanneer u een kraanwatertappunt van Evides laat plaatsen, hoort daar een onderhouds- en beheercontract bij voor een periode van 5 jaar. De kosten hiervan bedragen € 320,- per tappunt per jaar. Hiervoor controleren we het tappunt maandelijks op hygiëne en

onvolkomenheden. We nemen het tappunt op in ons monsterprogramma en eventuele storingen verhelpen we. Zo zorgen we ervoor dat de watervoorziening van het tappunt optimaal blijft!

 

 1. Verkeersgroep:

Zie verzonden verslag.

Ter vergadering wordt nog eens expliciet de zorg verwoord over de extra rijbewegingen vanuit de Mortiere (nog in ontwikkeling) en Essenvelt (extra 400 woningen).  Eenmaal deze wijken gerealiseerd zijn, zullen er > 20.000 mensen ten zuiden van het kanaal wonen.  De bereikbaarheid van station is nu al onvoldoende - wat wordt dit in de toekomst?  De vrees leeft dat de gemeente geen oog heeft voor het mobiliteitsvraagstuk dat gekoppeld is aan dergelijke woon-uitbreidingen.

 

Het wijkteam vraagt ook extra aandacht voor de aansluiting van de Overloper met de Vrijlandstraat.  Dit moet beter. Het is en blijft een zeer gevaarlijk en onoverzichtelijk kruispunt.

 

 1. Wijkschouw:

Momenteel wordt bekeken: Woongoed schaft lampen aan die in de brandgangen kunnen worden opgehangen.  Men wil het gesprek met bewoners (via de huurdersvereniging) aangaan over zowel de levering van de elektriciteit en het beheer/onderhoud van deze lampen.

Doeltjes trapveld: ook hier overleg met de huurdersvereniging.

 

 1. Stichting Wijk Dauwendaele:

De gemeentelijke subsidiekraan is beëindigd.  De zoektocht naar andere financieringsbronnen is begonnen.
 

 1. Pennywafelhuis: het gaat goed!

Het Pennywafelhuis heeft een voorzetting gekregen voor de komende 3 jaar.

De intentie van Marlou en Anda is om het komende jaar iedere dag open te zijn. Met daarnaast kinderactiviteiten en een ochtend voor buitenlandse vrouwen. Dit in overleg met SWM/Marjan Ouwerkerk.

Za.14.12 is er een kerstmiddag in het Pennywafelhuis: 14.00-16.00  uur programma: uitdelen kerstkaart. Chocolademelk/Wat lekkers. Muziek Sipke&Esther en  kerstkinder-atelier.

 

Momenteel is er een 4-tal weken een naai/kook/schilderactiviteit voor o.a. Syrische vrouwen (i.s.m. met vitale vrouwen/Marjan/swm)

 

Het buurtfeest was een groot succes: 250 bezoekers. Wat in de praktijk ook veel nieuwe mensen betekent.

 

 1. Communicatie:

Graag korte verslagen nog op website van wijkteam Dauwendaele plaatsen.

 1. Rondvraag:

Hoe gaan we het jaar afsluiten. Suggestie Bowlen en daarna lekker eten. Wordt nog uitgewerkt.

 1. Sluiting:

Voorzitter bedankt iedereen voor hun inzet en wenst allen goede feestdagen. Volgend overleg is op dinsdag 7 januari 2020 19:30 uur Hof Mondriaan Wijkteam breed.

 U kunt het verslag hier downloaden.

No Comments Yet.

Leave a comment