5 maart 2019 kort verslag wijkteamvergadering

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 5 maart 2019.

 

 1. Kennismaking Stichting Digisteun.nl, ‘Samen aan de slag’

Stichting DigiSteun is opgericht in 2014.  Dit initiatief is ontstaan in en mede door de gemeente Goes.  Het wijkteam kan kennismaken met dit initiatief, omdat de wijk eventueel van dit concept wil gebruikmaken.

Dit Digi-initiatief staat dichtbij de mensen (dit is het grote verschil met andere digitale cursussen of zo).  Op een zeer persoonlijke wijze wordt hen de beste en gepaste digitale hulp geboden. Er wordt alleen gestart indien er een hulpvraag is.

De wereld om ons heen wordt steeds digitaler en verandert snel. Dit biedt vele kansen maar nog niet iedereen kan deze ten volle benutten. 
Stichting DigiSteun werkt aan concrete lokale oplossingen. DigiSteun heeft als doel lokale oplossingen te bieden, zodat alle burgers kunnen blijven deelnemen aan de digitale maatschappij. Digitale zelfredzaamheid is dan ook één van de belangrijkste doelstellingen van DigiSteun.

Dit zgn.  Digital Vangnet rust op 3 pilaren, nl. het Programma Digitaal in de Wijk,  de DigiSteunDesk en het Project Jong Betrokken – DigiMaatje aan Huis.

Meer info: https://digisteun.nl/

 

 1. Repair-café RC

Het gaat goed met het Repair-café: het initiatief is groeiende, het aantal vrijwilligers neemt toe, … en start binnenkort met het project ‘Repair Café in de klas’, waarbij kids gr. 6 – 8 van een Middelburgse  basisschool eerste beginselen van techniek en duurzaamheid bijgebracht worden.

Het RC heeft zich de rechtsvorm van een Stichting aangenomen, en vindt daarmee aansluiting bij subsidiestromen als Kern met Pit, VSB-fonds en de RaboBank.

 

Het RC heeft bij de wijkmanager een aanvraag voor subsidie ingediend, tbv promotiemateriaal als folders en pennen, voor een bedrag van 400 ,- €.

Discussie:

Dit materiaal wordt niet alleen voor Dauwendaele gebruikt, maar voor Middelburg-breed.  Daarmee rijst de vraag of het wijkbudget Dauwendaele aangewend mag worden voor promotiemateriaal voor heel Middelburg? Daarbij: promotiemateriaal draagt niet direct bij aan de sociale ondersteuning van wijkactiviteiten.

Het project in de klas is mogelijk in een school buiten Dauwendaele.

Vorig jaar ontving RC al subsidie van de wijk Dauwendaele.  Graag ziet het wijkteam een financiële verantwoording over de besteding van deze middelen.

Regulier beoordeelt de wijkmanager de aanvraag, en beslist de wijk op de  Wijkbewonersavond.

 

Tip: RC zoek de samenwerking met de Stichting KiesTechniek.  Deze mensen promoten techniek in de breedste zin van het woord, en stimuleren jongeren te kiezen voor techniek in opleiding en beroep.

 

Op basis van bovenstaande discussie denkt Hof Mondriaan eraan om ook een subsidie in te vullen.  Op de website van de gemeente Middelburg staat een in te vullen formulier ‘aanvraag

http://www.wijkteambinnenstad.nl/gemeente-middelburg/formulieren/

 

 1. Voetjesactie 16 april 2019

 

 1. Nieuwe werkwijze Wijkteam

Maandag 4 maart hebben enkele mensen van het wijkteam, samen met de wijkmanager, gebrainstormd over de vergaderingen van het wijkteam.  Aanleiding was het streven naar een efficiënter en effectiever vergaderen.

Voorstel vergaderritme:

- het kernteam (een zgn. dagelijks bestuur van het wijkteam), vergadert maandelijks, en heeft een sturende taak;

-  het wijkteam (= het dagelijkse bestuur en de overige organisaties) vergadert 1x/kwartaal, en heeft een uitvoerende taak.

 

Besluit: de vergadering is akkoord met dit vergaderritme.  Het is belangrijk dat alle organisaties voeling blijven houden met het gebeuren in de wijk, en dat er geen overlap is.  De organisaties ontvangen ook de verslagen van de vergaderingen van het kernteam.

We gaan dit een jaar proberen, en dan evalueren.

 

 1. Bewonersbrief april 2019

Inhoud:

 • Agenda WijkBewonerBijeenkomst WBB wordt opgesteld;
 • met uitzondering van een stuk tekst van de wijkmanager is de inhoud gereed.

Planning:

 • Bewonersbrief is gereed op ma 11 mrt, en wordt naar drukkerij van de gemeente gemaild;
 • Do 14 mrt ophalen dozen bij de gemeente;
 • Verspreiding gebeurt ca 10d voor de WBB, dus in de laatste week maart (week 13)

Verspreiding analoog 3.000 ex):

Verspreiding per buurt, niet in de nee-nee-gestickerde bussen, wel in de ja-nee-gestickerde bussen;

Digitale verzending, geschiedt in bcc.

 

 1. Groengroep

Het gevoel leeft dat er in Dauwendaele alleen bomen gesloopt worden, en er geen andere in de plaats komen.  Het beleid is: voor elke boom die gekapt wordt, komt een nieuwe in de plaats.  Het lijkt goed om hiervoor aandacht te hebben.

 

 1. Water Resilient (EU-project)

Volgende bijeenkomst is op 11 maart. Presentatie van eerste ontwerp.

 1. Openbare watertapkraan Evides

Randvoorwaarden:

- moet op centraal gelegen kruispunt van fiets/wandelpad;

- locatie dicht bij waterleiding

Locatie: evt. aan begin van Overloper.  Geef tip mee aan project Water Resilient.

 1. Geweldloos verzet

Er is wijkbudget beschikbaar om een cursus rondom Geweldloos verzet te (laten) organiseren.  Een bestaande actuele hulpvraag ligt evenwel aan de grondslag.

Anderhalf jaar geleden heeft deze cursus plaatsgevonden.  Is er behoefte aan een opfriscursus?  nee.

 

Conclusie: het bestaan van deze cursus kan op de WBB gemeld worden, en er kan naar behoefte gepeild worden.  Mensen kunnen zich die avond melden.

 

Op de WBB dienen briefjes te liggen zodat mensen zich kunnen aanmelden, tbv:

 1. opgave Troepgroep;
 2. bezorgen Bewonersbrief;
 3. lid wijkteam

 

 1. Verslag vorige vergadering 5 februari 2019

Redactioneel: geen opmerkingen

Inhoudelijk: een aantal onderwerpen zijn al ter sprake geweest.  de actielijst wordt overlopen en geactualiseerd.

 

 1. Afsluiting (21u45)

 

Volgende wijktafel: di 2 april om 19u30 in Hof Mondriaan.

No Comments Yet.

Leave a comment