7 mei 2019 kort verslag wijkteam vergadering

Verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 7 mei 2019 (zonder organisaties)

 

 1. Voorbereiden ingelaste avond nieuw gemeentelijk afvalbeleid
  Tijdens de wijkbewonersavond (16 april) is toegezegd een extra informatie-avond in te lassen. Met Hof Mondriaan zijn 3 data gereserveerd.  Ad vd Pas is volgende week uit verlof.  Met hem wordt een dag gekozen.
  Het wijkteam adviseert om zo snel mogelijk de avond te organiseren, omdat in juni gestart wordt met het plaatsen van de extra (ondergrondse) containers.  Communicatie over de planning van de invoering van het nieuwe beleid is belangrijk.

 

 1. Verslagen:
  • Verslag vorige vergadering Wijkteam (2 april):
   Nav:
   - Wijktijd (spreekuur politie en wijkteammanager) is nog niet ingepland. Er wordt gewacht tot er voldoende klachten zijn, waardoor de kans groter is dat bewoners langskomen.
   - Healthcoin: uitreiking prijs op 15 juni, tijdens Wijkfair Hof MondriaanOverlopen actielijst:
   Actie 1: de Stichting Wijk Dauwendaele heeft een nieuwe voorzitter: mw. Astrid Steen (woonachtig in Arnemuiden).  Actie kan van de lijst.
   Actie 2: Nulmeting HZ: in de Faam is melding gemaakt van het 2e deel van deze meting.  Worden dezelfde mensen geënquêteerd? Het team heeft twijfels of dit onderzoek wel een goed beeld van Dauwendaele geeft.  Twijfelachtig is of allochtone bewoners (die slecht Nederlands verstaan/spreken) deelgenomen hebben.  De gemeente checkt hoe de opzet van het onderzoek eruit ziet, welk proces gevolgd wordt, enzomeer.

Actie 14: Buurttender: is een vorm van burgerparticipatie waarbij de gemeente samen met burgers uitvoering aan beleid geeft.  Het gaat om meeweten, meedenken, meewerken en/of meebepalen.  De bewoners dragen grote mate van verantwoordelijkheid.  Kan het wijkteam dit aan?  Is het wijkteam eindverantwoordelijk? Hoe zwaar is de overhead?

De gemeente stelt voor om eerst de Troepgroep in functie te stellen, en de Buurttender on hold te zetten.  De gemeente ontvangt veel aanvragen/voorstellen van kleine particuliere bureautjes, en weet niet welke goed/beter/best is.
Het aanbod is om het wijkteam (e.a.) kennis te laten maken met de werking van een Buurttender.  Het moment om alle vragen te stellen. Hoe lang blijft haar gratis aanbod geldig?
Afgesproken wordt te wachten tot de keuze van ontwerp van de Overloper geschied is.  Misschien kan een onderdeel (gewenst door de bewoners) niet uitgevoerd worden (omdat er onvoldoende budget is), en kan dit via de Buurttender alsnog uitgevoerd worden.

 • Verslag Wijkbewonersavond (10 april)
  Mooi en helder verslag. Grote dank aan Jacqueline.
  De in het verslag genoemde acties worden door de gemeente opgepakt.  Hier hoeft het wijkteam niets mee aan te vangen.Energietransitie: Dauwendaele is een pilot ten aanzien van het gebruik van de restwarmte van Eastman.  Waarom worden de bewoners van Dauwendaele noch het wijkteam niet betrokken?  De wethouder vindt de fase te vroeg.  De mensen willen concrete oplossingen.  Toch is het goed om de burger juist vanaf het begin mee te nemen.  Ook in de worsteling.  Momenteel wordt vooral met Woongoed samengewerkt.  Bekend is dat elders in het land de opstart van deze energietransitie juist wél met bewoners gebeurd.  Ook in Zeeland (maar niet in de gemeente Middelburg).
  Voorbeeld: https://www.stadszaken.nl/klimaat/energie/2132/in-leeuwarden-lukt-het-wl-om-minima-mee-te-krijgen-in-de-energietransitie
  De kern van dit succes is de integrale benadering, waarbij energietransitie gekoppeld wordt aan andere uitdagingen in de wijk.  Ook deze zijn er in Dauwendaele: het winkelcentrum, de inrichting van de Overloper, misschien riolering, bomenplant/klimaatadaptatie, ...  Een masterplan voor de wijk (= een grote beeldvormende tekening) zou welkom zijn.
  Daarnaast dient elke gemeente uiterlijk 2021 een warmtetransitie-plan opgesteld te hebben.  Daarin wordt per wijk vastgelegd hoe en wanneer de wijk wordt verduurzaamd.  Dit biedt een kader voor ons bewoners/eigenaren om investeringsbeslissingen te nemen.  Nu twijfelen vele burgers nog: moet ik nu wel of niet maatregelen treffen? tref ik wel de goed?  Het wijkteam blijft geïnteresseerd in deze.Watertappunt: aan de groep Waterresilient Cities is gevraagd om een locatie voor te stellen - in de buurt van een waterleiding.  Evides verzorgt de aanleg.  Het beheer (ca 250 € - 300 €/jaar) dient wel betaald te worden.  Dit kan of door de gemeente of door het wijkteam.  Onbekend is of er ook betaald moet worden per gebruikte liter water.
 • Verslag Wijkvoorzitters (19 mrt)
  - Troepgroep Griffioen is inmiddels gestart. Misschien interessant is om bij hen te informeren naar verloop.  In najaar kan de opstart van de Troepgroep Dauwendaele ook de krant in.
  - Het wijkteam beaamt de vele kritische vragen van de voorzitters t.a.v. afvalbeleid, én de slechte communicatie vanuit de gemeente.  De gemeente wil de vragen beantwoorden tijdens de extra avond (over afval), en erkent dat de opstelling/vaststelling van het beleid zonder inspraak van de burgers geweest is.  Ze wil zich inzetten om dit te repareren, maar het beleid is vastgesteld, en daarmee is de pap gestort.
  De wethouder begrijpt de reactie van het wijkteam, en zegt dat de gemeente eind 2020 gaat evalueren, andere gemeenten zijn al bezig met dit Diftar-systeem (hier leert de gemeente veel van), …..  De wethouder hoopt dat deze verandering over enige tijd geaccepteerd wordt.
 1. Ingekomen stukken
  • Info over de aanpak van laaggeletterdheid 2020 – 2024
   Reactie SWM: zij heeft meerdere contacten met het Taalhuis in de ZB. In de wijk loopt een project, dat gelinkt zou zijn aan het Taalhuis.  Marjan wil graag wat uitzoeken en in een volgende vergadering toelichten.  Het Wijkteam neemt dit voorstel graag aan.

Henk stelt voor om te bezien of er een combi mogelijk is met de oprichting van de Wijkschooltjes.
Dit komt de volgende vergadering (met de organisaties) terug op de agenda.

 • Opruimactie wo 25 sept (door Woongoed)
  Reactie SWM: zij heeft contact gehad met de beheerder Woongoed over hun plannen. Mooie samenwerkingen en goede doelstellingen.  Haar tips heeft ze met de gemeente gedeeld.  Tips met name over de grofvuilopruimactie dat zich alleen op de Meanderbuurt richt.  Het zou mooi zijn mocht Woongoed dit voor een groter deel van de wijk kunnen uitzetten.
  Hoorstel: de Troepgroep sluit aan bij het initiatief van Woongoed.

 

 1. Flyer Wijkteam Dauwendaele

Discussie over het misverstand dat niet alle wijkteamleden uitgenodigd zouden zijn.  Alle leden zijn/waren welkom.  De flyer wordt toegelicht, maar gezien de afwezigheid van enkele leden zet hij de flyer nog eens op de agenda van de volgende wijkteam-vergadering.  Ook kan dan de verspreiding besproken worden, want de term ‘flyer’ suggereert dat dit een document is om te verspreiden.

Dit is een eerste start over wie en wat is het wijkteam.  Behoefte is er nog om te weten wat onze taak/rol is (versus die van de gemeente).  Om geen te hoge verwachtingen te hebben, of beter: om dezelfde verwachtingen te hebben. Volgens de website van de gemeente is wijkgericht werken: “Onder wijkgericht werken verstaan we: samenwerking van gemeente met bewoners en professionele instanties om de leefomgeving op het fysieke en sociale gebied te verbeteren en de betrokkenheid van inwoners bij de leefomgeving te vergroten”.  Dit is breed…. maar wat betekent het concreet. Henk vindt, dat naast het fysieke en sociale ook het mentale aspect genoemd moet worden.

Het wijkteam is de ogen en oren van de wijk.  Hoe kunnen we meer bewoners betrekken? Vraaggericht.  Een concrete vraag stellen, vb. via Facebook (396 volgers).
Henk stelt voor om, na de keuze Water Resilient, dit uit te testen voor het gewenste waterspeelplaats (wat goed is voor kinderplezier én hittestress).  Wederom: we wachten tot na de keuze Water Resilient, en wellicht kan de waterspeelplaats via de methodiek van de Buurttender toch gerealiseerd worden.  Dan hebben we al betrokken bewoners.

Voorstel: toevoegen aan flyer: woord 'mentaal', de website en mailadres van het wijkteam.

 

 1. Vergaderagenda Wijkteam 2019

 

 1. WG Verkeer

Het besprekingsverslag van de verkeerswerkgroep dd 4 april wordt toegelicht: er is grote ontevredenheid over de uitkomsten van het overleg met de gemeentelijk ambtenaren.  Veel voorstellen ketsen af, onder het argument ‘past niet in de regeling, past niet bij de normering, is landelijk wel/niet afgesproken…’.  Dit werkt frustrerend want waarom dient een wijkteam dan?  Het team zijn de ogen en oren van de wijk, behartigt de belangen van de bewoners, en ondervindt vervolgens geen steun bij het gemeentelijk apparaat.  Dit werkt frustrerend en verhoogt de kans dat teamleden zullen afhaken.  Waarom kan geen maatwerk geleverd worden?  Waarom wordt het wijkteam niet geïnformeerd over handelingen. Enzomeer. Hebben de leden wijkteam andere verwachtingen dan de gemeente?

Deze discussie raakt de kern van de uitwerking van de flyer: wat is de taak/rol van het wijkteam?  Zie punt 5. Meedenken, mee bepalen of alleen meedelen?  Wat kan het wijkteam verwachten van de gemeente?  En vice versa.

Afspraak: Gevraagd wordt aan de gemeente om dit ongenoegen te bespreken met de betrokken ambtenaar, en hierover het wijkteam bij te praten.

8. WG Groen

Blauw-groene route:
- Aansluiting omgeving Saffier is nog niet gereed.
- Verdwenen bordjes langs de route: ook hier frustratie: de bordjes zijn opgehaald bij Orionis.  Maar…  de ophanging door de gemeente blijft uit.  Na herhaaldelijk contact zoeken: geen reactie.
Het is ongezien dat zo’n mooie route de bewegwijzering niet op orde is.  Dit speelt al sinds januari, en is nog niet opgelost.  Ook hier wordt aan de gemeente gevraagd om haar collega te vragen om - prioriteit, en meer aandacht voor samenwerking met leden van het wijkteam.

Indien dit ongenoegen tav de samenwerking met de gemeente blijft bestaan, is het niet uitgesloten dat wijkteamleden zich zullen terugtrekken.

- is het mogelijk om in woonerven/pleintjes monumentale bomen te plaatsen in plaats van waaibomen?  Deze grote bomen zijn tevens goed tegen hittestress (klimaatadaptatie).  Kan dit gecombineerd worden met inzicht in het herplanten?  Er zouden per saldo evenwel meer bomen geplant worden dan gekapt.
Afspraak: deze WG gaat verder met het opstellen van een groenplan (ism de Tuin van Zeeland).
- bereklauw groeit: melden bij gemeente
- Zeeuwse Werken wil graag het hout (afkomstig van bomenkap in de wijk), maar wil dit graag in planken (1 jaar droogtijd) versneden aangeleverd krijgen.  ZW gaan hier achteraan. Nog geen verder nieuws hierover.

 

 1. WG Communicatie: -
 2. Troepgroep: (nu 10 personen, is inmiddels aangemeld bij de gemeente)
 3. Water Resilient Cities: bespreken volgende vergadering
 4. Fair Hof Mondriaan (15 juni)
 5. Rondvraag en sluiting (21u45)

 

Volgende vergadering - wijkteam breed: di 11 juni 2019, om 19u30 Hof Mondriaan

U kunt het verslag ook hier downloaden.

No Comments Yet.

Leave a comment