11 juni 2019 wijkteam vergadering verslag

Kort verslag Wijkteamvergadering Dauwendaele 11 juni 2019 (met organisaties)

 

 1. Stand van zaken Winkelcentrum (de wethouder)

De praatplaat (cfr WBB 16 april 2019) wordt nogmaals toegelicht.  Oppervlakte wordt kleiner.

Op 26 juni staat een overleg gepland met de ondernemers, over de te verdelen kosten.  De gemeente draagt 2,7 mio € bij.  Meer kan/mag niet vanwege Staatssteun-regels.  Een aantal ondernemers willen mee verder ontwikkelen (en financieren), een aantal lijken minder bereid. De ondernemers hebben nu de sleutel in handen.  Ze hebben een bedenktijd van een half jaar (dus tot eind 2019).  STEL dat men er niet gezamenlijk uitkomt, dan dreigt het plan afgeblazen te worden, en wordt het bestaande centrum opgeknapt.

 

Opnieuw doet het wijkteam de oproep om appartementen bovenop te realiseren incl. een dak-parkeergarage.   De gemeente is hier geen voorstander van: extra constructie, extra kosten, dure appartementen van 300 - 350.000 € .  Deze laatste passen niet bij zwakkere imago dat Dauwendaele heeft.  Vraag is dan: hoe kom je van dat zwakkere imago af, als je alleen maar bouwt voor Woongoed en/of Arduin(s Heerenloo) klanten?  Als je een mengeling van bewoners nastreeft, zul je toch (senioren)woningen voor een andere sociale klasse moeten (laten) bouwen.

 

Het gerucht doet de ronde: het huidige gebouw Baptisten/kinderfysio aan de Kruitmolenlaan zou verkocht zijn aan een projectontwikkelaar die er appartementen op zou bouwen.  Dit nieuws komt de wethouder niet bekend voor.  Hij acht de kans klein dat dit complex op die locatie zou komen, omdat dit het begin van de groene band van Dauwendaele is.

 1. Stand van zaken Waterresilient Cities (Overloper)

Naar aanleiding van bezwaren van omwonenden (dat ze onvoldoende geraadpleegd zijn) gaan morgen (12 juni) de 2 voorlopige ontwerpen de formele openbare inspraakprocedure in.  Burgers hebben 6w de tijd om een zienswijze in te dienen.

Vandaag geeft de gemeente opdracht gegeven om het bestek op te stellen.  dit kan evt nav de ingediende zienswijzen aangepast worden.  Hiertoe is de minimale variant gebruikt. Bezien wordt of de elementen waarvoor geen geld beschikbaar is (speelvelden, vlonders...) op een andere manier uitgevoerd kunnen worden.  Of via een groeimodel of via een Buurttender.  Alles draait om geld.

Het beschikbare budget is afdoende voor de minimale variant.  (ca 150.000 € uit budget Winkelcentrum + 100.000 € Interreg-subsidie).

 

 1. Verslag vorige wijkteam-vergadering (2 april)
 2. 1:

- Wijktijd: de invulling hiervan is veranderd.  Net zoals in de Binnenstad.  Het organiseren hiervan gaat niet meer via het aantal klachten, maar via thema' s als leefbaarheid.  De ambtenaren (gemeente, Woongoed, SWM) gaan met gerichte vragen de boer op.  Er dient een actueel thema te zijn, waar men info uit de wijk wil ophalen.

 1. 2:

- KraanWatertappunt: scholen kunnen een dergelijk tappunt aanvragen, bij de gemeente  Via het ministerie OCW is subsidie beschikbaar. https://www.kraanwatertappunt.nl/subsidieregeling/ 

- Troepgroep: alle benodigd gerei is snel afgeleverd.

 1. 3: WG Verkeer en Groen: de heersende frustratie bij het Wijkteam wordt herhaald.

 

 1. Ingekomen stukken/mail:

- Vergadering stemt in dat het project Food Delta in de volgende WBB (24 sept) gepresenteerd wordt.

- Henk: tevreden over Groen-maaiplan.  Vraagt of er een aanpak zwerfvuil bestaat?

Toelichting gemeente: ter compensatie van het maken/verdelen van plastiek storten (grote) bedrijven in een afvalfonds (van de gemeente).  Voor het verwijderen van zwerfvuil geeft de gemeente opdracht aan Orionis, en betaalt Orionis uit dit afvalfonds.  Tegenwoordig wordt dit opruimen als een reguliere taak gezien, en kan daarmee niet meer gefinancierd worden uit dat fonds.  Wel extra acties, op basis van ideeën uit de wijk.  Voorbeeld: een blikvanger, schoonmaken hangplek, ..  De gemeente wil meer inzicht in wat Orionis doet, waarvoor ze Orionis betaalt.  Verzoek aan wijkteam: geef aan wat Orionis kan doen in Dauwendaele.

 

 1. Ingelaste avond nieuw gemeentelijk afvalbeleid

Het programma wordt toegelicht.  Staat in Faam, niet op website wijkteam.  Na een plenair deel wordt uiteengegaan rond 4 tafels.  Verwachte aanwezigen: 50 - 60man/vrouw.

 

 1. Fair Hof Mondriaan 15 juni

De opbouw vrijdag duurt tot 16u.  Prijzen en borden kunnen binnengebracht worden tot 15u30.

De zaterdag (10 - 16u): om 10u30 opening door de wethouder.  Diezelfde dag is het de Dag van de Bouw.  De wijkbewoners kunnen een bezoek brengen aan het Calvijncollege-in-opbouw.  De wethouder kan de mensen hiernaar verwijzen.  Ook zal de gemeente nog contact opnemen met Calvijncollege, dat die even met Hof Mondriaan afstemt. Misschien willen ze wel een bord plaatsen?

 

 1. Aanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024

Digitale ontwikkeling voor ouderen in Bib wordt weinig/niet omarmd: de brug over = een psychologische drempel.   Wellicht kan stichting DigiSteun hier een oplossing in bieden.  De Stichting heeft van de Stichting Lezen subsidie ontvangen om het project in Dauwendaele uit te rollen.

 

Proj Lopend vuurtje: laagdrempelig, brengt mensen bij elkaar. Voorzitter stelt voor om dit nog eens te organiseren.  Marianne neemt mee.

 

 1. City Seeds: niemand aanwezig - niets bekend. Ziet er keurig uit. Upgrade voor wijk.

 

 1. Standvanzaken DVR

Bestuurlijk: projectplan fase 2: wat nog doen komend jaar.  Dan evaluatie - houden we dit vast.  OK, college.  Verwacht vragen uit gemeenteraad.

Operationeel loopt goed:

zwemmen leerlingen gr 8 die niet kunnen zwemmen.  spoedcursus: allen geslaagd. Vele ouders zijn onbekend met regelingen.  Leerpunt!

Stappenteller: loopt goed, waardoor gevraagd wordt om project door te zetten.  Wordt bekeken.

Ondernemers: is mee gesproken.  Willen een vitaliteitweek organiseren i.s.m. P&O.  Volgende week worden nader afspraken gemaakt.  Interessant.  Een van de initiatiefnemer is BeLife (sinds vandaag in ROC-gebouw).  de koppeling met werknemers - bewoners Dauwendaele wordt gelegd.

Presentatie tss meting HZ-meting (met direct betrokkenen): 6-7 bewoners aanwezig (zijn andere mensen dan deze die in eerste instantie geïnterviewd zijn), ook een aantal organisaties. Opvallende zaken worden nader bekeken. vb wandelbijeenkomst wel/niet uitsluitend voor bewoners Dauwendaele.  Meer verbinding leggen met JOG, met scholen.  Er is geen rapportage - alleen A4-tjes met aanbevelingen. Die komen nog.  De presentaties ging over de interventies, nu geen relatie met 0-meting.

WBB: presentatie voor Dauwendaele-breed.

Borging acties DVR: wordt binnenkort besproken.  Goede acties en samenwerking moeten voortduren.

Calvijncollege: gaat in september open.  Het buitenplein (met sporttoestellen) is na schooltijd niet open.  Omwonenden willen dat niet, vrezen hangplekken.  Mensen in wijk (die zich verantwoordelijk voelen voor een goed gebruik), die gebruik willen maken, krijgen sleutel.  vb voetbal. Er komt een pleinbeheerder die sleutels uitgeeft.  Reactie Henk: jammer = ingewikkeld.  Is een proef.  zien hoe het werkt.  Ook de sporthal willen ze beschikbaar stellen.  Calvijncollege wil positie in wijk.

Dauwendaele: alles hangt met elkaar samen.  heeft effect.  interessant.  de holistische aanpak van de gezondheidszorg - in gesprek met huisartsen: kan dit voor Dauwendaele?  Verknopen van initiatieven, waarbij huisarts en wijkverpleegkundigen vanaf 1 jan 2020 een belangrijke rol speelt.  Effect op vitaliteit en breder gezondheidsperspectief/welzijn. Uniek in Nederland.  Past helemaal in beleid dat kabinet wil.  De regering heeft vorig jaar ikv Preventieakkoord  : creatief denken niet in schotten - wel in verbinding.  Subsidie VWS? voor Dauwendaele.

Monitoring: interviews via studenten + monitoren door RIVM.

 

Enerzijds: fase: borgen - anderzijds: betrekken Zorg

 

De gemeenteraad staat hier positief in, en volgen de pilot op de voet.

 

 1. Aardgasloos: 3 juli plan bespreken. Met alle betrokkenen (woongoed, Zeeuwind, Eastman, gemeente, Enduris) bezien hoe we stappen kunnen zetten..... 3 mio rijkssubsidie.  Eerst techniek bezien, kaders onderzoeken, dan uitwerken (woongoed of particulieren? welke straten?)  Er komt ruimte voor bewoners.  Eerst concreet plan maken.

 

 1. Politie: afgemeld

 

 1. Woongoed

Wo 26 juni (13 - 17u): Woongoed-dag rond Buitenhoven en Rozenburglaan: 45 Woongoedmensen gaan tuintjes opknappen en grof vuil verwijderen.  In samenwerking met Orionis, City Seeds en Troepgroep.  Hopelijk nemen de bewoners ná deze opschoondag zelf de zorg voor hun tuin op....

Wo 25 sept (11 - 16u): Woongoed-opruimactie rond Meanderflat en 3-wegenhof.  Dit is een kleinere actie.  Een soort APK.

 

Het bedrijf Joziasse heeft iov Woongoed een aantal duurzaamheidswerkzaamheden uitgevoerd.  Deze zijn klaar.  Op vr 14 juni wordt hieraan aandacht gegeven.

 

HVM: Huurders Vereniging Middelburg: 18 juni bijeenkomst voor zijn huurders. Thema: veilig wonen in Dauwendaele.  Hof Mondriaan.

 

 1. Pennywafelhuis: niemand aanwezig

 

 1. Rondvraag en sluiting (22u15)

-wat is de uitkomst van het overleg verkeer cq. stationsbrug bij provincie?  Er is een plan (nog niet gelezen).  Iets met de hellingbrug;

-opmerking: uit reactie van gemeente op zienswijze VVE Segeerders (ikv Studentenflat) blijkt dat de Kanaalweg 50 km/u blijft.  Er was zorg dat -indien de Kanaalweg 30km/u zou worden- de Segeerssingel een sluipweg zou worden;

-20 aug: volgende datum = alleen kernteam/wijkteam. Zonder samenwerkingspartners;

- er was contact met Eastman ikv brand (vorig jaar ontstaat door TL-buis).  Hebben lering getrokken.  Op vraag 'wat doet Eastman met zijn restwarmte'- antwoord: gaan we zelf gebruiken.  Bijzonder, het verhaal van daarnet horende te hebben. Twijfels.

-als wijkteamleden zijn we verzekerd - hoe?  alleen vrijwilligers SWM zijn verzekerd - niet afzonderlijk als wijkteamlid. Eerst te rade gaan bij je eigen verzekering - dan pas verzekering SWM.  De gemeente zoekt verder uit.  vb mensen van Troepgroep gaan de straat op, dus is wel belangrijk.

-borden bl-gr route: gemeente past ze aan.

- wat is beleid van Woongoed indien een huurder zijn overeenkomst beëindigd? wordt woning verkocht? Doel: mengeling koopwoningen/huur.  Richard: grote gezinswoningen worden verkocht.  Flats niet.

 

DANK - grote vakantie! Tot zaterdag op de Fair.

Volgende vergadering - wijkteam (kernteam): di 20 aug 2019, om 19u30 Hof Mondriaan

U kunt het verslag ook hier downloaden.

No Comments Yet.

Leave a comment