10 april 2019 verslag wijkbewoners bijeenkomst

Notulen wijkbijeenkomst Dauwendaele 10 april 2019

 

Aanwezig:

Voorzitter wijkteam:                                                     dhr. Rob Bastian

Wijkwethouder:                                                            dhr. Johan Aalberts

Wijkmanager:                                                              mw. Klara Venema

Gemeente Middelburg:                                                 de heren Simon Jongepier, Ruud Mesu
(ZSL), Bas Kole, Ad vd Pas

Politie (interim) wijkagent:                                            dhr. Lennard de Rijke

Woongoed:                                                                  dhr. Chris Reijnierse

Notuliste:                                                                     mw. Jacqueline Berkel

 

 1. Opening om 20.00 uur

Voorzitter Rob Bastian opent de Wijkbijeenkomst en heet alle aanwezigen van harte welkom. Fijn dat iedereen weer de moeite heeft genomen om samen met elkaar na te denken over de toekomst van onze mooie groene wijk Dauwendaele en daardoor meewerkt aan een gezond en actief Dauwendaele. Speciaal welkom aan onze wijkwethouder Johan Aalberts en de heren Bas Kole (komt iets later), Simon Jongepier, Ruud Mesu van de gemeente Middelburg en onze wijkmanager Klara Venema.

 

 1. Mededelingen / vaststellen agenda

Geen agendawijzigingen. Straks in de pauze graag uw kopje van de koffie/thee of het glas hergebruiken als u nog een consumptie wenst.

 

 1. Opgeven vragen voor de rondvraag

De procedure hiervoor is dat we voorafgaand aan de vergadering punten verzamelen voor de rondvraag zodat we ze beter en meer gestructureerd kunnen afhandelen. U kunt uw vragen invullen op een briefje met vermelding van uw naam en de manier waarop we u het beste kunnen bereiken. De briefjes liggen op de tafel bij de ingang van de zaal. Aan het einde van de vergadering (bij de rondvraag) zullen we uw vragen indien dat mogelijk is, al beantwoorden.

 

 1. Agendapunt 4 (wijkagent) Veiligheid in Dauwendaele

Lennard de Rijke, de tijdelijk wijkagent stelt zich voor. Hij zegt dat Edwin Koops langdurig ziek is en voorlopig niet terugkomt. Lennard heeft 15 jaar werkervaring en heeft aan het begin van zijn loopbaan al 7 jaar in Middelburg gewerkt, met name aan een jeugdproject in Dauwendaele. Daarna heeft hij elders gewerkt. Na terugkomst zag hij dat de leefbaarheid is verbeterd en dat de jeugdcriminaliteit groep is verdwenen.

Taken van de wijkagent:

voorlichting (veiligheid binnen de wijk), projecten gericht op bestrijding van criminaliteit (zoals de acties op Arnestein gericht op ondermijning), samenwerking met recherche en noodhulp, waarschuwen en bekeuren van personen.

Wat het meeste voorkomt in Dauwendaele (gemeten vanaf 1.1.2019):

ruzie en sociale wijkproblematiek: 39x, drugs gerelateerde zaken: 16 x, overlast door de jeugd: 10x, overlast door verwarde personen: 14x, vernieling overig: 9x, vernieling auto’s: 4x, fietsendiefstal: 8x (vnl. omgeving station).

Contact met Lennard: mail aan Lennard.de.rijke@politie.nl of telefonisch via tel.nummer 0900-8844.

 

Op 16 april vindt er weer een zgn. Voetjesactie plaats, gericht op inbraakpreventie. Lennard vraagt 6 vrijwilligers, graag aanmelden in de pauze. De actie loopt van 19.30 tot 22.00 uur. Rob geeft nog aan dat het heel leerzaam is. Je wordt je meer bewust van je woonomgeving en de mogelijkheden die we onbewust aan inbrekers geven om in te breken of in te sluipen. Lennard meldt dat de meeste inbraken aan het begin van de avond tussen 19.00-22.00 uur plaats vinden, dus niet ’s nachts.

 

Vraag uit de zaal: wat kun je doen bij een aanrijding met schade waarbij de andere partij geen verzekeringspapieren en/of identiteitsbewijs bij zich heeft? Lennard: als iemand niet wil meewerken, neem dan contact op met de Politie.

 

 1. Voortgang winkelcentrum

Wijkwethouder Johan Aalberts vertoont een presentatie en geeft een toelichting.

De geschiedenis: tien jaar geleden besloot de gemeente om in samenwerking met de ondernemers iets te gaan doen aan het wijkwinkelcentrum. Er zou een discounter bij komen, wat uitbreiding betekende. De centrale parkeervoorziening was niet altijd toereikend, dus moesten er meer parkeerplaatse komen. Alles beter organiseren.

Doelstellingen van gemeente en ondernemers: opheffen van de overdekte passage (dat is een achterhaald concept) dus een meer naar buiten gericht winkelcentrum. Verbeteren van de bereikbaarheid van de horeca en verbeteren van de uitstraling.

Johan toont een ontwerp van een bouwplan van 8 maanden geleden, dit plan zal niet worden uitgevoerd. Redenen: onvoldoende parkeerruimte, financieel niet haalbaar, fors budgettekort, te weinig verkeersveilig (met name aan de achterkant waar 2 supermarkten bevoorraad gaan worden).

Stand van zaken april 2019: er is een nieuw plan voor een kleiner winkelcentrum van

4600 m2 i.p.v. 5800 m2, waarin de verkeersveiligheid beter gegarandeerd is (er komt een scheiding tussen de voetgangers/fietsers en de vrachtauto’s die de supermarkten bevoorraden) en er komt een goede parkeervoorziening. Er komt een speciale overloop door het winkelcentrum voor de fietsers en voetgangers die vanuit Dauwendaele door het winkelcentrum richting de stad gaan.

De gemeenteraad wil het plan nog steeds financieel ondersteunen met het toegezegde bedrag. De projectontwikkelaar is bereid tot een 2e poging en we hopen dat de ondernemers en eigenaren ook hierin (financieel) meegaan. Johan toont het nieuwe ontwerp bouwplan. In de komende maanden zal dit plan uitgewerkt worden. Volgende week vindt er een vervolgoverleg plaats met de ondernemers. Het is een plan voor een centrum dat zeker 20-30 jaar moet meekunnen.

Vraag van Theo: gebouw Goudend staat nog op de tekening. Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Antwoord: nee dat zit nu niet in de plannen. Theo: komen er ook geen appartementen? Nee, want elk appartement betekent een extra parkeerplaats.

Vraag: kunnen er parkeerplaatsen gecreëerd worden voor bewoners van evt. te bouwen appartementen op het nu nog braakliggend stuk grond tussen het winkelcentrum en het gebouw van de Reclassering? Dat lijkt een gemiste kans als dat niet kan.

Antwoord: ja dat vindt de gemeente ook maar de eigenaar van de grond wil het niet kwijt en er zit een bestemming op voor kantoorruimte. En de optie om parkeerplaatsen op het dak van het winkelcentrum te bouwen met daarboven appartementen is ook geen goede optie want dat is te duur.

Vraag: waarom geen huizen bouwen op de plaats van gebouw Goudend? Antwoord: de eigenaar geeft aan dat het gebouw niet te koop is, wat erg jammer is omdat het dit bouwplan zou kunnen verbeteren. Vraag: kan gebouw Goudend niet onteigend worden? Antwoord: nee want voor een verzoek tot onteigening moet de gemeente bij de rechtbank kunnen aantonen dat de plek onmisbaar is voor de aanleg van het nieuwe winkelcentrum en dat is niet het geval.

Opmerking: als er een doorgaande fiets- en wandelcorridor door het winkelcentrum loopt, dan kan dat tot spanningen leiden tussen winkelend publiek en fietsers. Henk van Dijk oppert de mogelijkheid van een fietsroute over de Roozenburglaan richting de Edelstenenbuurt. Rob: dat zal waarschijnlijk niet werken omdat bekend is dat fietsers altijd kiezen voor de kortste en gemakkelijkste route. Hierover is al met een verkeerskundige gesproken.

Vraag: is er nu eigenlijk al iets duidelijk over dit nieuwe plan? U (wethouder) zegt dat er nog met de winkeliers moet worden gesproken. Johan zegt dat de winkeliers al min of meer op de hoogte zijn, maar dit nieuwe ontwerp hebben ze nog niet gezien. De gemeente moet opnieuw met hen onderhandelen, ook over het feit dat er extra geld bij moet (van de ondernemers). Opmerking: maak het fietspad langs de Schroeweg richting de stad tweerichtingverkeer, dat zou ook aan meer verkeersveiligheid kunnen bijdragen in het winkelcentrum. Reactie: dit zal worden besproken in de Verkeerswerkgroep.

Rob bedankt de wethouder voor zijn toelichting.

 

 1. Vitaal en Duurzaam Dauwendaele

Simon Jongepier, die Gerard van der Wal vervangt, licht het project toe met een presentatie. Hij is hier voor het eerst en is blij verrast met grote opkomst.

Achtergrond: gemeente Middelburg wilde in Dauwendaele een proef starten op het gebied van vitaliteit en noemt het De Vitale Revolutie Dauwendaele.

In het project vinden we 5 levensdomeinen, t.w.: lichamelijke gezondheid, mentale gezondheid, het sociaal aspect (binnen de wijk en de buurt), er financieel goed voorstaan, zingeving.

De GGD heeft gesignaleerd dat in Zeeland de bewoners redelijk gezond oud worden.

De gemeente wilde onderzoeken hoe het in Middelburg met die 5 domeinen gesteld is. Er is gekozen voor een pilot (proef) in Dauwendaele. Het project is 5 jaar geleden opgestart, we zijn nu halverwege. Straks doen we een enquête in de vorm van een quiz waarmee we kunnen zien of we zinvol bezig zijn met het project en de activiteiten.

Voor de domeinen zingeving en mentaal hebben studenten van de HZ interviews gehouden. Mentaal en zingeving scoren positief. Op het gebied fysiek en sociaal wordt iets minder goed gescoord. Om dat te verbeteren heeft de gemeente ca. 40 acties op touw gezet.

Onderdeel fysiek: Ruud Mesu (ZSL), namens de gemeente, werkt aan de pijler fysiek en geeft een toelichting op de activiteiten:

 • Bewegen in Dauwendaele voor 55+. Elke maandag om 13.00 uur vertrekt men voor een wandeling vanaf Fit4Free. Eén keer per maand vindt er aansluitend aan de wandelgroep een lezing plaats. Een voorgaande lezing ging over eenzaamheid, op de planning staat een lezing over slaapgedrag.
 • Zwemvaardig naar het Voortgezet Onderwijs. Dit is een vangnet voor kinderen uit groepen 7 en 8 die nog niet zwemvaardig zijn, in samenwerking met het zwemsportfonds.
 • Sportimpulsen: Cool2Bfit (aanpak overgewicht bij kinderen, het hele gezin wordt hierin meegenomen) en Sportimpuls Geelhoed (judo en weerbaarheid voor kinderen).
 • JOG: jongeren op gezond gewicht.
 • Leefstijlcoaching in de wijk (coach is Nathalie Schroevers).
 • Blijf in balans (valpreventie oefeningen voor ouderen). Deze activiteit is nog niet van de grond gekomen, hopelijk gaat het in voorjaar van start.

Ruud zegt dat er dus diverse succesvolle projecten zijn. Denk eraan: het zijn allemaal proefprojecten.

Simon Jongepier vertelt over de challenge met een stappenteller. Dit maakt ook onderdeel uit van het fysieke domein. Het heeft een onderling competitie-element tussen diverse groepen. Iedereen die meedoet, krijgt een polsbandje met stappenteller. We willen zien of het werkt. Als het in Dauwendaele goed werkt, dan zal de gemeente het uitrollen over de andere wijken. Belangstellenden kunnen zich bij Simon melden.

Samenvattend: er gebeurt veel in het fysieke domein en we hebben het gevoel dat het goed gaat. De gemeente wil de activiteiten die in Dauwendaele goed lopen, in 2020 in de andere wijken uitrollen.

 

Onderdeel mentaal: er komen nog meer bijeenkomsten over eenzaamheid. Publicatie hierover via de wijkkrant. Meld u aan als u interesse heeft.

Onderdeel financieel: we gaan uitzoeken waarop we als gemeente invloed hebben. Er is een landelijke overeenkomst afgesloten met zorgaanbieders.

Het doel is een holistische benadering van de vitaliteit (dat betekent dat lichaam en geest  als één geheel worden gezien. Bij gezonde personen zijn alle elementen in balans). Als het project slaagt, krijgen we hiervoor geld uit Den Haag.

We hebben ook voorzieningen nodig in de wijk, zoals speelveldjes met beweegapparaten waar iedereen gebruik van kan maken.

Onderdeel fysiek: we willen een Vitaliteitscentrum in Dauwendaele oprichten waar gezondheidsonderzoeken kunnen worden gedaan. Een centrum met alle disciplines bij elkaar. In de volgende Bewonersbijeenkomst zullen we hierover meer duidelijkheid geven.

Overigens is het vitaliteitscentrum BeLife al in de wijk gevestigd. Het zit aan de Ravensteijnweg 1.

 

Simon Jongepier zegt dat de gemeente graag wil weten of u al bent aangehaakt bij activiteiten. Daarom worden er zeven stellingen genoemd waarop men met rood of groen kan antwoorden (nee of ja). De uitkomsten zijn belangrijk voor de gemeente en zullen worden meegenomen.

Stelling 1: aandacht voor vitaliteit is een goede zaak. Eens of oneens dat de gemeente daar aandacht aan geeft. Reacties: iedereen is het ermee eens.

Stelling 2: ik ken de meeste van de genoemde activiteiten. Reacties: half om half. Gemeente zal hierover beter gaan communiceren.

Stelling 3: ik hoor van anderen wat voor mij interessant is. Bijvoorbeeld via mijn buurman, mijn huisarts of het wijkteam. Reacties: meest rood wat betekent dat men er veel meer over wil horen.

Stelling 4: ik wil zelf graag actief worden (of blijven) in de Vitale Revolutie. Reacties: de meesten willen ermee doorgaan of actief gaan worden.

Stelling 5: de wijk wordt steeds schoner. Er zijn diverse opschoonacties geweest en dat geeft een positieve impuls om het schoon te houden. Reacties: de meningen hierover zijn verdeeld.

Stelling 6: we kunnen aan veel zaken een klein beetje doen. Maar beter is het om flink in te zetten op een paar belangrijke zaken. Op welk van de twee zou de gemeente geld kunnen inzetten? Reacties: er is voorkeur voor een paar grote goede initiatieven.

Stelling 7: bedrijven moeten meer betrokken worden bij activiteiten in de wijk. Moeten ze zichtbaarder zijn? Reacties: een duidelijk ja. We zullen de bedrijven er meer bij betrekken.

 

Een opmerking over stelling 5, schone wijk: een bewoonster van Buitenhove heeft die buurt alleen maar zien afglijden en dat geldt ook voor de Meanderhof. Er is veel zwerfvuil, zowel afkomstig van bewoners als van doorgaande fietsers. Het wordt steeds slechter. Ze woont er al 40 jaar. Er is een ronde door de buurt gedaan met Woongoed en er zijn o.a. brieven uitgereikt aan mensen die hun tuin verwaarlozen. Maar helaas is er niets verbeterd.

 

 1. Pauze

 

 1. Schone buurten in Dauwendaele

Ad van de Pas van de gemeente licht het nieuwe afvalbeleid toe aan de hand van een presentatie.

Opdracht van het Rijk is dat we als samenleving minder afval gaan aanbieden. Momenteel wordt in Middelburg gemiddeld 200 kilo per bewoner per jaar aangeboden. Van die 200 kilo is nog ca. de helft gft-afval wat dus niet gescheiden wordt van het andere afval. Er zit eigenlijk slechts 10% echt restafval in het aangeboden restafval. Conclusie is dus dat er  veel meer gescheiden moet worden. Het afval kan men scheiden in glas, papier, plastic, drankkartons.

Hoe gaat het nieuwe afvalbeleid eruit zien?

De inzameling van restafval blijft hetzelfde, het wordt elke twee weken opgehaald. Hetzelfde geldt voor het groenafval (gft). Plastic, glas en drankkartons kan men op de inzamelpunten blijven inleveren, er zullen wel meer inzamelpunten komen.

Wat verandert er?

De rolcontainers krijgen een chip en de bewoners gaan betalen naar het aantal keren dat men afval aanbiedt. Er komen extra ondergrondse containers voor kunststof/plastic. De inpandige containers gaan uitpandig (zoals al is doorgevoerd bij Driewegenhof).Bij de hoogbouw komen inzamelplaatsen voor gft afval. Misschien zullen de inzameldagen veranderen.

Vraag: is de gemeente niet bang dat er meer zwerfafval komt? Antwoord: dat hoeft niet perse zo te zijn.

Opmerking van een bewoner: in de Edelstenenbuurt hebben de meeste mensen geen gft afvalbak meer. Reden hiervoor is dat de afvalwagens niet meer de wijk kunnen inrijden. Dus de bewoners kunnen het gft afval enkel in de restcontainer kwijt of het zal worden gedumpt. Deze bewoner vraagt om een groen afval container in de buurt te plaatsen. Ad oppert als oplossing dat iedereen die het wil, de gft bak kan terugvragen. Die moet dan wel langs de afvalroute worden aangeboden. Theo vindt dat geen goede oplossing want daar is echt geen ruimte voor.

Ad: als men het afval goed scheidt, dan blijft er nog maar weinig restafval over. Het nieuwe kostenplaatje voor de bewoners is gebaseerd op kleinere hoeveelheden aangeboden afval. Als men meer aanbiedt, gaat men meer betalen.

Theo: als de restafvalcontainers kleiner worden, dan zullen ze sneller vol zitten en kan men het afval niet kwijt. Met als risico dumpen van afval.

Vraag: heeft de gemeente gekeken naar de mogelijkheid van zgn. omgekeerd inzamelen?

Antwoord: ja, dat is getest in de Stromenwijk maar daar is uiteindelijk niet voor gekozen.

Opmerking: er staat vaak grof vuil naast de afvalcontainers. Sinds grof vuil niet meer wordt opgehaald, zwerft er meer op straat. Ad: het is het beste om met elkaar naar oplossingen te zoeken en zo nodig je buren te helpen (bijvoorbeeld naar de Milieustraat rijden).

Rob bedankt Ad voor de toelichting.

Omdat er zoveel vragen en opmerkingen zijn en het onderwerp sterk leeft, biedt Rob aan om een aparte avond over afvalverzameling te organiseren.

 

Henk van Wijk vertelt over de Troepgroep. Dat heeft te maken met het zwerfvuil in de wijk. Een oplossing kan zijn dat de gemeente meer afvalopruimers inzet in de wijk. Maar als bewoners kunnen we er ook iets aan doen. Ten eerste kunnen we elkaar erop wijzen dat afval niet op straat moet liggen. Het Wijkteam doet momenteel een poging om een Troepgroep op te richten. Er is ook een meldpunt bij de gemeente voor afval (zie de Nieuwsbrief). Henk roept bewoners op om mee te doen met de Troepgroep. De gemeente zal zorgen voor materiaal zoals grijpers en zakken. Eventueel kunnen er extra blikvangers geplaatst worden.

Piet Volker merkt op dat het invoeren van statiegeld op glas en blikjes erg zou helpen om zwerfafval tegen te gaan. Een mevrouw merkt op dat als zij zwerfafval gaat opruimen, het haar geld gaat kosten om dit restafval aan te bieden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Mogelijke oplossing kan zijn dat de Troepgroep het kosteloos mag aanbieden.

Afsluitend zegt Rob dat we bij de uitgang van de zaal namen zullen noteren van mensen die iets willen ‘doen’ aan het afval. Daarna zullen we bezien hoe we dit gaan aanpakken.

 

 1. Vele handen ? (…maken licht werk)

Rob zegt dat als iedereen zijn best doet voor de wijk, we samen veel kunnen oplossen maar niet alles.

 

 1. Water Resilient project Overloper

Toelichting door Bas Kole van de gemeente.

Ten eerste: hij heeft de vraag gekregen waarom er op de Overloper allemaal metalen schijfjes op het asfalt zaten. Dat was vanwege de meting van de asfaltkwaliteit.

Tijdens de Bewonersbijeenkomst van najaar 2018 heeft hij ook over het project verteld. Het betreft waterberging van 1500 m3 in het gebied rond de Overloper. Er zijn veel bewoners afgekomen op het verzoek van de gemeente om mee te denken over de inrichting van dit project. Een (Engelse) landschapsarchitect maakt een ontwerp voor het plan. Er zijn twee bijeenkomsten met de architect en bewoners geweest.

Op 13 mei om 19.30 uur zal de landschapsarchitect in het Meandertje aan de Kruitmolenlaan twee schetsen voor een ontwerp laten zien. Een basisontwerp en een ontwerp waarin de ingebrachte ideeën zijn verwerkt. Ook jongeren hebben via de scholen ideeën ingebracht. Volgende week wordt nog met jongeren uit de Basement over het plan gesproken. Het ontwerp moet t.z.t. in het overleg van het College van B&W worden besproken.

Een meneer in de zaal vraagt waarom de Overloper als locatie gekozen is. Hij is van mening dat het water daar niet voldoende weg kan zakken. Bas: oorspronkelijk zouden we het project starten in relatie tot het nieuwe winkelcentrum. Vanwege de te halen deadline moest voor een andere locatie gekozen worden die wel in de buurt van het winkelcentrum moest liggen want anders zouden we geen Europese subsidie hiervoor krijgen. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het water wel geborgen kan worden.

Rob bedankt Bas voor zijn toelichting.

 

 1. Water tappunt Overloper ?

Het Wijkteam wil graag een water tappunt realiseren in de buurt van het winkelcentrum en de Overloper omdat veel water drinken gezond is. Hij vraagt of daartegen bezwaren zijn. Nee, die zijn er niet. Het Wijkteam heeft nog geen beslissing genomen over de locatie. Het lijkt het beste om het punt te plaatsen langs een doorgaande route voor wandelaars en fietsers.

 

 1. Wijkbudget aanvragen

Er is een budgetaanvraag ontvangen van het Pennywafelhuis voor het organiseren van een wijkfeest. Marlou Pluymaekers vertelt dat ze samen met Anda van Riet de leiding heeft over het Pennywafelhuis. Het is een buurtatelier in de Meanderlaan. Het doel is de mensen uit de buurt met elkaar te verbinden. Op 28 september is het burendag en willen ze een groot wijkfeest organiseren. Er komt een grote tent met diverse workshops (schilderen, fotografie, muziekoptredens etc). Uitgangspunt is dat het gratis moet zijn voor de Dauwendaelers.

Ze vraagt om een budget van 1500 euro. Rob zegt dat het Wijkteam geen bezwaar heeft. De mensen in de zaal spreken ook hun goedkeuring uit.

(het Pennywafelhuis is open op dinsdag en donderdag van 10.00-16.00 uur, iedereen is meer dan welkom voor een kopje koffie, een praatje of een eenvoudige lunch).

 

Er is nog een budgetaanvraag ontvangen, nl. van Annette Crienen (een van de vier vrijwilligers van het welzijnsteam van Hof Mondriaan). Annette vertelt dat ze al een aantal jaren de Wijkfair bij Hof Mondriaan organiseren. Voorheen was dit alleen voor de bewoners van Hof Mondriaan maar nu is het al een poosje voor de hele wijk. De Wijkfair zal bestaan uit ruim 40 kramen met allerlei leuke artikelen en eten en drinken, er zullen alpaca’s zijn, een springkussen en pannakooi etc. De Fair vindt plaats op zaterdag 15 juni. Ze vraagt een budget van 500 euro. Iedereen gaat akkoord, het budget wordt toegewezen.

 

 1. Beantwoording van de punten voor de Rondvraag uit agendapunt 3

 

Hans Vastenhoud vraagt naar de voortgang van het project ‘Dauwendaele als proefproject voor energietransitie’. De wethouder antwoordt dat we uit Den Haag hiervoor enkele miljoenen euro’s zullen ontvangen, dus er is geld voor een pilot beschikbaar. De gemeente gaat onderzoeken hoe de restwarmte van bedrijven gebruikt kan worden en zal hiervoor een plan opstellen.

 

Petra: de sportzaal op de hoek Kruitmolenlaan/Torenweg is afgebroken. Ze vraagt wat er gebouwd zal worden. De wethouder zegt dat daar geen woningbouw mogelijk is  vanwege het omgevingsgeluid. Er vinden gesprekken plaats met een praktijk voor fysiotherapie die er nieuwbouw wil plegen.

 

Marja Kaart over de speeltuin in de Agaat. De bewoners willen graag weer een andere inrichting van de speeltuin. Men wil het klimrek terug en een kooi voor voetbal. Nu wordt die ruimte opgeslokt door schommels. De wethouder zal dit straks nog apart met haar bespreken.

 

Gaby vraagt of de Stichting Wijk Dauwendaele met Koningsdag activiteiten gaat organiseren bij het winkelcentrum, zoals dat voorheen het geval was. Jeanne Sprengers van de Stichting antwoordt dat de activiteiten al een poosje niet meer bij het winkelcentrum plaats vinden. Er is een mooi buurthuis aan de Kruitmolenlaan. En ze gaan zeker iets doen met Koningsdag, zoals fietsen versieren, kleedjesmarkt etc. Houd de Facebook pagina en de website in de gaten.

 

Overige mededelingen:

 • de te organiseren Biomarkt is uitgesteld in verband met ziekte van Gerard van der Wal.
 • de wandelgroep in Dauwendaele is niet alleen bedoeld om de gezondheid te bevorderen, maar ook om eenzaamheid tegen te gaan.
 • Het volgende Repair Café vindt plaats op donderdag 18 april.

 

 1. Afsluiting

Rob sluit de vergadering om 22.15 uur en bedankt iedereen voor de aanwezigheid, aandacht en inbreng. Er is voor iedereen nog een gratis drankje.

U kunt dit verslag ook hier downloaden in word formaat.

No Comments Yet.

Leave a comment