Buurten en eigenschappen van Dauwendaele

Buurten en eigenschappen van Dauwendaele

Door de ontwikkeling en groei van het Sloegebied na de oorlog, was er de noodzaak om in te spelen op de groeiende vraag naar huisvesting op Walcheren. Middelburg deed dit door woongebied te creëren aan de zuidkant van het kanaal in het plan Zuid.
Ter hoogte van de molen in „zuid” is in 1960 begonnen met het bouwrijp maken van de grond.
De helft van de eengezinswoningen kwam tot stand met subsidie en de huurprijs hiervan was vastgesteld op f 29.50 incl. wijkverwarming.
Op 15 juni 1967 is de eerste paal geslagen door minister Schut van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in de nieuwe wijk Dauwendaele. In april 1968 zijn de eerste woningen voor bewoning gereed. Vanaf 1972 werd het tweede deel bouwrijp gemaakt. De meeste woningen zijn gebouwd in de jaren 70. In het begin van de jaren 80 is en groot gedeelte van de Edelstenenbuurt gebouwd. Eind jaren 90 zijn 15 woningen in Piersland en 24 in de Obsidiaan gebouwd. In 2010 zijn nog 41 zorgwoningen opgeleverd van de Overloperhof.
De straten werden genoemd naar de vele boerderijen en landhuizen die in dit gebied verloren waren gegaan door o.a. de inundatie in 1944. Straatnamen als Dolfijnstraat, Wijdauwstraat en Landluststraat zijn hieraan ontleend. Een ander deel van de wijk kreeg straatnamen die afkomstig zijn van namen van landerijen op Walcheren genoemd in de goederenlijst van de Abdij van Echternach (in het huidige Luxenburg), opgesteld onder bestuur van Abt Gotfried II van 1181 tot 1210. Dit zijn o.a. Girsesland, Vromoldsland en Grootmede.
In 1979 werd de grond tussen station en winkelcentrum bouwrijp gemaakt. Het grondplan was gebaseerd op de veelzijdige vorm van een edelsteen. De straten kregen dan ook allemaal namen van edelstenen, zoals Opaalplaats, Diamant, Saffier en Parelplein. Deze vorm moest leiden tot „geïntegreerd wonen”. Werkenden tussen studenten, jongeren tussen ouderen. Dit wijkgedeelte wordt dan ook de “Edelstenenbuurt” genoemd.
Ook langs de Segeersweg werden woningen gebouwd.
In 1960 telde Middelburg ruim 22.000 inwoners. Dat is in 50 jaar uitgegroeid naar ongeveer 41.000. In Demografische informatie van 2014 had Dauwendaele 6335 inwoners.

Buurten

Op basis van het bestemmingsplan en de stedenbouwkun­dige analyse  kan de wijk in elf buurten worden verdeeld met elk specifieke kenmerken.


Winkelcentrum

BuitenruststraatDit gebied ligt in het noorden en hier ligt de hoofdentree van de wijk met als belangrijk herkenningspunt hotel Arneville. Het is een sterk verstedelijkt gebied met uiteenlopende functies. De politie, Kamer van Koophandel, MEE Zeeland en Woongoed houden hier bijvoorbeeld kantoor. De kantoren langs de Schroeweg zijn opvallend door hun ligging aan de weg. Tot een aantal jaren geleden was er ook detailhandel in dit gebied.

 

Edelstenenbuurt
Dit gebied ligt tussen het treinstation en het winkelcentrum. Vooral het centrale deel van de buurt heeft een compacte ruimtelijke structuur, herkenbaar aan de gesloten bouwblok­ken met gestapelde woningen in de hoeken, de poorten voor de ontsluiting van binnenterreinen en smalle straten. Auto’s parkeren op de binnenterreinen.

 

Vredenburg e.o.
Dit gebied wordt aan de zuidzijde begrensd door een centraal gelegen watergang in de wijk. Kenmerkend is het straten­patroon met noord-zuid en oost-west gerichte straten. Een aantal straten kent eenrichtingsverkeer. In dit deelgebied ligt basisschool De Wilgenhof. Er is relatief weinig beplanting aanwezig, waardoor het gebied een stenig karakter heeft. Op een enkele plaats zijn groene zones (veelal speelplaatsen) aanwezig die het stenige karakter verzachten.

 

Rustenburg e.o.
Dit gebied lijkt qua ruimtelijke structuur op Vredenburg en omgeving. Wel is er meer groen. Ook dit gebied wordt (aan de noordzijde) begrensd door een centraal gelegen water­gang in de wijk. Bovendien kent het een stratenpatroon met noord-zuid en oost-west gerichte straten met eenrichtingsver­keer. Voor mensen die de omgeving niet kennen kan het een doolhof van straten zijn. In dit deelgebied ligt ook een basis­school: De Vossenburch. Woongoed bezit in dit deelgebied veel huurwoningen.

 

Meander-Driewegenhof
In dit gebied zijn drie types woningen aanwezig: flats, rijwo­ningen en appartementen. In het noordelijke deel zijn appar­tementen in drie lagen gebouwd in een U-vorm rondom een groen binnenplein. Het noordelijk deel heeft een strakke strokenverkaveling van rijwoningen waarbij de bergingen aan de voorzijde en de achtertuinen op het zuiden gericht zijn . De woningen grenzen aan autovrije voetpaden, waardoor het een kindvriendelijke buurt is. Doordat de bergingen aan de voorzijde zijn gesitu­eerd, en er aan de tuinzijde diverse types afschermingen zijn toegepast, ontstaan “rommelige” straatwanden die het beeld bepalen. Tevens is de openbare ruimte tussen de woningen beperkt. In het zuidelijk deel staat een groot flatgebouw (zes lagen) in een meandervorm. Het straatbeeld van de weg is zeer stenig. Aan de zuidzijde van de Meanderflat zijn vier gebouwen geplaatst met vier lagen (Driewegenhof). De eerste laag omvat garageboxen. Aan de westzijde van de flats liggen groene gebieden, terwijl de parkeerplaatsen aan de oostzijde een stenige aanblik bieden. In het gebied zijn enkele bedrijfsfuncties aanwezig: een cafe­taria, een benzinestation en een automobielbedrijf.

 

Buitenhove
In dit gebied liggen geschakelde woningen die georiënteerd zijn op een langgerekte straat met parkeerplaatsen. Hier overheerst een stenig karakter. Aan de westzijde ligt een groene zone die een afscherming vormt van het fietspad (De Overloper). Aan de Roozenburglaan en de Vrijlandstraat wordt dit gebied gekenmerkt door afgetopte flats. In dit gebied is ook een rouwcentrum gevestigd.

 

Landen
Typerend voor Vromoldsland en omgeving zijn de rijwoningen aan een rechthoekig stratenpatroon. Op een aantal plaatsen zijn doorsteken gemaakt ten behoeve van ontsluiting van de woningen. Aan de oostzijde zijn de straten niet toegankelijk voor het autoverkeer, zodat rustige kindvriendelijke hofjes zijn ontstaan. Centraal in het gebied ligt een groene ruimte. Aan de oostzijde ligt een groene zone die een afscherming vormt van het fietspad (De Overloper).De architectuur van de woningen loopt uiteen. Aan de zuidzijde (Piersland) zijn in de jaren ‘90 woningen gerealiseerd die qua typologie, architectuur en materiaalge­bruik sterk verschillen van de overige woningen. Gervinsland en omgeving heeft een erfstructuur. De entrees van het gebied zijn duidelijk herkenbaar; hier liggen de par­keerterreinen. Het woongedeelte ligt verhoogd ten opzichte van de omgeving. De woningen vallen op door de toegepaste gevelbekleding (grindplaten).Op een aantal plaatsen is een groen plein aan­wezig, maar in het straatbeeld wordt de groene uitstraling bepaald door het aanwezige privégroen. Ten zuiden van dit gebied liggen vrijstaande en geschakelde woningen.

 


Medes
Westmede en omgeving lijkt in opzet en architectuur erg veel op Duunmede. De ontsluiting bestaat ook uit twee oost-west gerichte ontsluitingsstraten. Vanaf deze straten zijn erven gecreëerd die dwars op de ontsluiting liggen. De uitstraling is stenig, doordat er relatief weinig beplanting aanwezig is. In het zuidelijke deel zijn woningen met een andere architec­tuur gelegen. Deze woningen bestaan uit drie lagen (drive-in woningen).In het noordelijk deel is een aantal vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd.

                                                         

Begraafplaats 
De begraafplaats en het crematorium liggen in de zone tussen Nieuwlandseweg en de woonbebouwing aan de Kruitmolenlaan. Functie en inrichting resulteren in een groen gebied.

 

Sportvelden
Het zuidelijke deel van de groene zone langs de Nieuwlandseweg bestaat uit sportvoorzieningen, afgeschermd door een forse groene wand. Op één locatie is deze wand doorbroken door de aanwezigheid van een parkeerplaats. Tegenover de sportvelden ligt de Kruitmolenlaan. Het groene karakter van het straatbeeld wordt bepaald door privégroen in de tuinen.

 

No Comments Yet.

Leave a comment